Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup i dostawę oprogramowania biurowego z licencją dożywotnią dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poddębicach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Grzegorz Kaszuba
Powiat Poddębicki
Deadlines:
Published : 30-05-2023 12:26:00
Placing offers : 02-06-2023 12:00:00
Offers opening : 02-06-2023 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

 


Zapytanie ofertoweI.     ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach,

99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16, tel. 043 678 78 60, faks 043 678 27 01, e- mail: powiat@poddebicki.pl

 

Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Poddębickiego dalej „Zamawiający”, zaprasza do składania ofert na:

 

„Zakup i dostawę oprogramowania biurowego z licencją dożywotnią dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poddębicach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice.

 

II.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Kody CPV:

— Główny kod CPV: 48700000-5

 

2. Zamawiający zainteresowany jest zakupem i dostawą: oprogramowania biurowego
z licencją dożywotnią
w ilości 5 sztuk.

 

3. Specyfikacja oprogramowania: została określona w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

 

4. Dodatkowe wymagania:

Pakiet biurowy musi pozwalać na w pełni kompatybilną pracę z plikami tworzonymi
w systemie EZD PUW, w posiadanym na pozostałych stanowiskach pakietem firmy Microsoft.

 

5. Środki na planowany zakup / dostawę  pochodzą z: Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

6. Zamawiający ma prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Termin realizacji dostawy: do 30 dni od dnia złożenia zapotrzebowania/ zamówienia.

 

 

 

 

IV. TERMIN PŁATNOŚCI:

1.Warunki płatności – przelew z rachunku Zamawiającego, w terminie do 14 dni od daty

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

 

 

V. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest:

·         Grzegorz Kaszuba – Informatyk, Wydział Organizacyjny, tel. 043-678-78-33, e-mail: informatyk@poddebicki.pl

·         Łukasz Drewniak –Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. 043-678-78-44, e-mail: ldrewniak@poddebicki.pl

 

VI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ:

1.Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto i brutto za dostawę przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowych dostaw. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

2. spełnienie parametrów – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków i niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3;

4. CEDIG lub KRS.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT dla wszystkich części:

 

Cena – 100% - najniższa cena

 

1. Ocenie będzie poddana oferta Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu i oferta nie podlega odrzuceniu.

 

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej                       z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

3. Wartość oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

4. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

5. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną spełniająca warunki postawione przez

    Zamawiającego.

 

 

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 Ofertę przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego rozeznania należy złożyć:

-    za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/pn/poddebicki

 

Termin składania ofert ustala się do dnia: 2023.06.02 r. do godziny 12:00

 

 

 

 

 

IX.   WYKLUCZENIE

 

1.      Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub z konkursu zamawiający wyklucza:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych                           w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,                          o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym                               w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych                                         w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,                         o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;

3)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej                                   o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy.

4) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

X.     INFORMACJE DODATKOWE

 

1.  Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty.

3.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od dostarczenia zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

6.  W przypadku zbieżności cen Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy podali taką samą cenę w ofercie na realizację przedmiotowego zadania do złożenia dodatkowej oferty. Jednocześnie zastrzega się, że Wykonawca w dodatkowej ofercie cenowej nie może przedstawić ceny wyższej niż zaproponowanej w pierwszej ofercie.

7.  Ze względu na wartość szacunkowa zamówienia niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

8.  Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

9.  Zamawiający zastrzega, iż postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – zapytanie ofertowe może zostać unieważnione bez podania przyczyny.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji złożonych ofert.

 

 

 

 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI:

 

- Formularz oferty/oferta cenowa – załącznik nr 1;

- Parametry– załącznik nr 2;

- Oświadczenie o spełnieniu warunków i niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3;

- Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 4.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oprogramowanie_Załacznik nr 3 - oświadczenia.doc doc 90 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Oprogramowanie_Załącznik nr 1 - Formularz cenowy.docx docx 62.01 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Oprogramowanie_Załącznik nr 2 - parametry.docx docx 58.27 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Oprogramowanie_Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO.docx docx 55.08 2023-05-30 12:26:00 Proceeding
Oprogramowanie_Zapytanie ofertowe.pdf pdf 909.35 2023-05-30 12:26:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oprogramowanie biurowe z licencja dożywotnią - 5 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2567 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz Ofertowy - Należy dołączyć wymagany wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 Attachment required (0)
3 Spełnienie Parametrów - Należy dołączyć wymagany podpisany załącznik nr 2 Attachment required (0)
4 Oświadczenie o spełnieniu warunków i niepodleganiu wykluczeniua - Należy dołączyć wymagany podpisany załącznik nr 3 Attachment required (0)
5 CEDIG lub KRS - Należy dołączyć CEDIG lub KRS Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 178