Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDM.NE-3.332.24.2023 Utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej, zlokalizowanej na Placu Niepodległości w Przemyślu.

Deadlines:
Published : 03-04-2023 13:18:00
Placing offers : 05-04-2023 12:00:00
Offers opening : 05-04-2023 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej, zlokalizowanej na Placu Niepodległości w Przemyślu.


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) :

Utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej na Placu Niepodległości w Przemyślu obejmuje: 

- dokonanie przeglądu stanu technicznego fontanny po okresie zimowym, 

- przegląd kanałów odpływowych wraz z ich udrożnianiem, 

- przeprowadzenie wymiany złoża filtracyjnego zlokalizowanego w filtrze piaskowym, 

- wymian uszczelek pomp i filtrów oraz bezpieczników elektrycznych, 

- uruchomienie fontanny, 

- utrzymanie fontanny w ruchu ciągłym przez 7 dni w tygodniu, 

- kontrola działania fontanny raz dziennie, 

- oczyszczanie misy, lustra wody oraz utrzymanie czystości bezpośrednio wokół fontanny, 

- bieżącą konserwację urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wodociągowych oraz urządzeń pompowni, 

- oczyszczanie odpływów i filtrów, 

- udrożnianie dysz, 

- zabezpieczenie chemii do filtracji wody (materiał Wykonawcy), 

- zmywanie dna misy oraz wymiana wody (w razie potrzeby), 

- każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii fontanny na piśmie, 

- zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia w sytuacjach awaryjnych i gotowość do niezwłocznego usunięcia awarii. 


Termin realizacji zamówienia : 

17.04.2023r - 30.11.2023r. 


W załączeniu przesyłamy link do pobrania projektu powykonawczego fontanny
w Przemyślu w celu zapoznania się oraz wykonania wyceny.

http://pliki.zdm-przemysl.com/ProjektPowykonawczyFontanna.pdf


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu,  ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl – kontakt: telefoniczny: 16 679 03 35; mailowy: sekretariat@zdm-przemysl.com ;

§   w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej : ochronadanych@zdmprzemyśl.com lub telefonicznie: 16 679 03 35 w. 207, w godzinach od 7.00 do 15.00  ;

§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem

§   Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującymi u Administratora;

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 166790335 wew 208.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2023-04-05 12:51 Monika Jucha Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu informuje, iż wybrał ofertę firmy Andrzej Kroczek Firma Usługowa "Elbruk" z ceną net 58 125,00 zł.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej, zlokalizowanej na Placu Niepodległości w Przemyślu. OPZ 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Od dnia 17.04.2023r. do 30.11.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Oświadczenie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 267