Hide menu

Proceeding: 5/03/2023 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki 5/03/2023

Deadlines:
Published : 23-03-2023 16:04:00
Placing offers: 28-03-2023 23:59:00
Procedure: Ogłoszenie do postępowania - formularz aktywny
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o udzielnym zamówieniu na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz formularz oferty.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego jest Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Flisa 6 (02-247 Warszawa), wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-II-71/20, o numerze NIP: 7011013688, o numerze REGON: 387899800.

2.      Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail welcome@imol.institute.

3.      Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem welcome@imol.institute.

4.      Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.

5.      Administrator przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej w tym szczególności nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności.

6.      Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją lub zostały dobrowolnie przez Państwa przekazane w ofercie.

7.      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 PZP jak również podmioty którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmiot prowadzący Platformę Zakupową.

8.      Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo w przypadku gdy czas trwania umowy jest dłuższy - przez cały czas trwania umowy. W przypadku zamówienia publicznego realizowanego w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych z innych źródeł niż Administratora, dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w tych projektach.

9.      Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego.

10.   Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

11.   Posiadają Państwo prawo do:

a.      żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeśli ma to miejsce - do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Państwu na żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administratora może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;

b.      sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – z uwzględnieniem celu przetwarzania przysługuje Państwu prawo do niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

c.      ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

d.      wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

12.   Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz oferty 5_03_2023.docx docx 60.39 2023-03-23 16:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki 5_03_2023.pdf pdf 167.21 2023-03-23 16:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki 5_03_2023_ZMIANA.pdf pdf 167.12 2023-03-24 15:07:22 Public message
Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu 5_03_2023.pdf pdf 109.33 2023-04-07 11:37:31 Public message

Announcements

2023-04-07 11:37 Dział Zakupów Zamawiający publikuje Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu.

Ogłoszenie o udzielo [...].pdf

2023-03-24 15:07 Dział Zakupów Zamawiający publikuje zmienioną treść Ogłoszenia.

Ogłoszenie o udziela [...].pdf

The number of page views: 239