Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PO/2/2023 „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Portowej w Gliwicach – ETAP I od SUW węzeł W1 do węzła W4”

Deadlines:
Published : 09-03-2023 15:00:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Portowej w Gliwicach – ETAP I od SUW węzeł W1 do węzła W4”.

2. Szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - Załącznik nr 3 do Materiałów Przetargowych oraz wzór umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 do MP.

3. Długość sieci wodociągowej – zgodnie z dokumentacją projektową.

4. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody (SUW) do węzła W4 w pobliżu ul. Portowej. Trasa nowego wodociągu została zlokalizowana w sąsiedztwie wodociągu istniejącego z zachowaniem normatywnych odległości i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia terenu.

5. Budowa sieci wodociągowej ETAP I przebiega przez teren zielony, na którym znajduje się istniejące zadrzewienie. Inwentaryzacja wskazała 1 drzewo konieczne do wycięcia i uzyskano decyzję administracyjną na jego wycięcie. Zamawiający informuje, że posiada zgodę (decyzja Prezydenta Miasta Chorzowa) na wycinkę drzewa kolidującego z projektowaną siecią wodociągową, rosnącego na działce nr 186 obręb Stare Łabędy i dokonał już tej wycinki.

6. Zamawiający zaznacza, że ze względu na powykonawczy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, wszelkie ilości podane w Przedmiarze Robót stanowiącym część Dokumentacji Projektowej należy traktować jako ilości szacunkowe, które stanowią podstawę dla sporządzenia oferty przez Wykonawcę. Równocześnie kwota wynagrodzenia podana w ofercie jest kwotą maksymalną, w szczególności zatem ewentualny większy lub mniejszy zakres faktycznie zrealizowanych robót niż to wynika z Przedmiaru Robót, lecz objętych dokumentacją projektową będzie podstawą do rozliczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem jednakże, iż wartość w ten sposób ustalonego wynagrodzenia nie przekroczy kwoty wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 wzoru Umowy. Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje, zatem jeżeli ilość wykonanych prac okaże się mniejsza niż w przedmiarze lub któreś prace nie wystąpią, będą one podlegały odliczeniu zmniejszając tym samym całkowitą kwotę wynagrodzenia Wykonawcy. Ewentualne roboty nie ujęte w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze robót będą rozliczone zgodnie z warunkami podanymi w § 1 ust. 11 wzoru Umowy.

7. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty: 60 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Materiały przetargowe.pdf pdf 6078.73 2023-03-09 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 63.5 2023-03-09 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy.doc doc 45.5 2023-03-09 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar.zip zip 25238.66 2023-03-09 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf pdf 663.82 2023-03-09 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz robót.docx docx 19.8 2023-03-09 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.docx docx 19.51 2023-03-09 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie tajemnica przedsiębiorstwa.doc doc 34.5 2023-03-09 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.xls xls 40.5 2023-03-09 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 21.88 2023-03-09 15:00:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 275.2 2023-03-20 10:24:28 Public message

Announcements

2023-03-20 10:24 Anna Jasińska Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy 100% Cena Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 488