Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGP.7011.1.6.2020.IN1 ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ dla zadania pn.: „Modernizacja Borku Łakińskiego”

Magdalena Szpekcińska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: Urząd Gminy
Deadlines:
Published : 08-03-2023 10:53:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 67 26 80 806

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
[01] Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 362.58 2023-03-08 10:53:00 Proceeding
[02] Druk oferty - zał. nr 1.docx docx 19.45 2023-03-08 10:53:00 Proceeding
[03] Pozwolenie WWKZ na prowadzenie prac.pdf pdf 1789.63 2023-03-08 10:53:00 Proceeding
[04] Program prac konserwatorskich i restauratorskich.pdf pdf 6104.96 2023-03-08 10:53:00 Proceeding
[01] Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 362.58 2023-03-08 10:53:00 Subject of the order
[02] Druk oferty - zał. nr 1.docx docx 19.45 2023-03-08 10:53:00 Subject of the order
[03] Pozwolenie WWKZ na prowadzenie prac.pdf pdf 1789.63 2023-03-08 10:53:00 Subject of the order
[04] Program prac konserwatorskich i restauratorskich.pdf pdf 6104.96 2023-03-08 10:53:00 Subject of the order
Wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 441.23 2023-03-15 14:01:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 131.35 2023-03-23 15:20:40 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 180.4 2023-03-23 15:20:40 Public message

Announcements

2023-03-23 15:20 Magdalena Szpekcińska Informacja z otwarcia ofert oraz Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-15 14:01 Magdalena Szpekcińska Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienie nr 1.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ dla zadania pn.: „Modernizacja Borku Łakińskiego” Przedmiotem wyceny jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla prac związanych z remontem i renowacją zabytkowej kolumny i grobowca Franciszka Łakińskiego w miejscowości Łaziska, wraz z zagospodarowaniem terenu Borku Łakińskiego. Wstępny zakres robót dotyczący kompleksowej renowacji elementów małej architektury tj. zabytkowej kolumny i grobowca Franciszka Łakińskiego w miejscowości Łaziska, gm. Wągrowiec, wpisanych do rejestru zabytków pod nr rej. A-438 decyzją z dnia 27.06.1983r. został opisany w Programie Prac Konserwatorskich i Restauratorskich aut. mgr Hanny Rubinkowicz – Góźdź oraz mgr Katarzyny Stakun. W zakres opracowania wchodzi również wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla działki o nr ewid. 144, obręb ewid. Łaziska, na którym zlokalizowane są oba w/w zabytki, określanym jako „Borek Łakińskiego”. Zagospodarowanie terenu polegać ma w szczególności na modernizacji istniejących ścieżek spacerowych oraz wymianie lub uzupełnieniu elementów oświetlenia i małej architektury (projektory podświetlające obiekty zabytkowe, oprawy, ławki, kosze, tablice informacyjne itd.). Przedmiotem zamówienia jest: - projektu budowlany na cały zakres prac, opracowany zgodnie z art. 34. Ust. 3 Ustawy Prawo budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami. - kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy tak, aby materiały i urządzenia zastosowane w projekcie były opisane przez ich parametry bez używania nazw producentów. Dokumentację należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 wraz poźn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. 2454), - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840 ze zm.) , - Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021, poz. 81 t.j.). Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnego doświadczenia, wiedzy i odpowiedniego wykształcenia uprawniającego i wymaganego do wykonywania przedmiotu zamówienia, w szczególności w branżach konserwatorskiej, architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej. W cenie oferty uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia takie jak np. niezbędne odkrywki, oceny stanu technicznego konstrukcji, ekspertyzy, uzgodnienia itp. Zamawiający posiada i przekaże wykonawcy mapę do celów projektowych dla działki będącej przedmiotem opracowania. Wykonawca zobowiązuje się do: - respektowania uwag zgłaszanych przez Zamawiającego; - przed przystąpieniem do wykonania zadania, przygotowania i przedstawienia koncepcji realizacji. Projektant może wnieść własne myśli i pomysły. Zamawiający ma prawo do co najmniej 3-krotnego wniesienia uwag do przedstawionych koncepcji, które projektant zobowiązany jest uwzględnić. - bezpłatnego dokonania poprawek w dokumentacji lub jej uzupełnienia w przypadku błędów lub braku przyjętych rozwiązań, zauważonych po przekazaniu dokumentacji, a także na etapie pozwolenia na budowę oraz realizacji robót; - bezpłatnego dokonania poprawek w dokumentacji lub jej uzupełnienia w przypadku uwag wniesionych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - dwukrotnego przeszacowania kosztorysu oraz udzielania wyjaśnień w przypadku wątpliwości wykonawców przy składaniu ofert na realizację projektu docelowego.

[01] Zaproszenie do [...].pdf

[02] Druk oferty - z [...].docx

[03] Pozwolenie WWKZ [...].pdf

[04] Program prac ko [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 398