Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Z.P.271.1.2023 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Koniusza

Anna Łątka
Gmina Koniusza
Deadlines:
Published : 20-02-2023 12:15:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS036-106788-pl.pdf pdf 154.01 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ - Specyfiacja warunków zamówienia.docx docx 102.62 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc doc 273.5 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 2 - formularz oferty.docx docx 43.75 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 3 JEDZ (espd-request).zip zip 81.39 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 4 - instrukcja składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia.pdf pdf 952.14 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 5 - oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k.docx docx 19.85 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 6 - oświadczenie składane na podst. art. 125 ust. 5 Pzp (art. 5k).docx docx 18.32 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 7 - zobowiązanie podmiotu udostęniającego zasoby.docx docx 18.24 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 8 - oświadczenie składane na podst. art. 117 ust. 4 Pzp.docx docx 17.37 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 9 - grupa kapitałowa.docx docx 21.03 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 10 - wykaz usług.doc doc 45 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 11 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.doc doc 41.5 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 12 - projektowane postanowienia umowy.docx docx 85.85 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 13 - oświadczenie o zatrudneniu na podstawie umowy o pracę.doc doc 38.5 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 14 - Mapa dróg Gminy Koniusza (1).pdf pdf 17195.56 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 15 - Wykaz dróg gminnych Gminy Koniusza.pdf pdf 1646.54 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 16 - wykaz podwykonawców.docx docx 15.48 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 17 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 21.45 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
SWZ zał. nr 18 - oświadczenie o aktualności dot. art. 5k.docx docx 20.94 2023-02-20 12:15:00 Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2023-OJS040-119067-pl.pdf pdf 76.35 2023-02-24 10:00:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.03.2023.docx docx 15.25 2023-03-20 12:26:09 Public message

Announcements

2023-03-20 12:26 Anna Łątka Informacja z otwarcia ofert z dnia 20-03-2023 r.

Informacja z otwarci [...].docx

2023-03-20 08:50 Anna Łątka Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 4.800.000,00 zł brutto.
2023-02-24 10:00 Anna Łątka Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 518