Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/G/2/23 "Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie pilotowego agregatu hutniczego TBRC/TBRF w siedzibie Zamawiającego "

Aleskandra Richter
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Gliwice
Deadlines:
Published : 10-02-2023 09:47:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. SWZ_PM v.styczeń 2023 pl eng.pdf pdf 539.6 2023-02-10 09:47:00 Proceeding
2. Zał. nr 2 do SWZ OPZ 2023 pl en.pdf pdf 242.22 2023-02-10 09:47:00 Proceeding
Dostawy - 83183-2023 - TED Tenders Electronic Daily.pdf pdf 76.65 2023-02-10 09:47:00 Proceeding
Hala-mk2.pdf pdf 93.14 2023-02-10 09:47:00 Proceeding
1. Zal_1_do SWZ - Formularz ofertowy .2023 pl eng.docx docx 48.08 2023-02-10 09:47:00 Proceeding
4. Zał. nr 4 do SWZ_ośw_g_kap_2023 pl en.docx docx 18.92 2023-02-10 09:47:00 Proceeding
5. zał. nr 5 Wykaz dostaw-Supplies 2023 pl en.docx docx 16.18 2023-02-10 09:47:00 Proceeding
6. Zał. nr 6 do SWZOśw.Wykonawcy o aktualności 2023 pl en.docx docx 19.26 2023-02-10 09:47:00 Proceeding
3. zał. nr 3 do SWZ wzor-zobowiazania-podmiotu-trzeciego 19.09.2022 pl en.doc doc 62.5 2023-02-10 09:47:00 Proceeding
7. zał.nr 7 Contract_ 05-01-2023 (002) — popr v.2.pdf pdf 474.04 2023-03-08 14:20:58 Proceeding

Announcements

2023-03-20 12:36 Aleskandra Richter WYNIKI Z OTWARCIA OFERT: W dniu 20-03-2023 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pn."Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie pilotowego agregatu hutniczego TBRC/TBRF w siedzibie Zamawiającego "
wpłynęła 1 oferta. Zamawiający poinformował na stronie postępowania przed otwarciem ofert o kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia, tj 2 285714,29 netto

Ofertę złożyło : ITALIMPIANTI ORAFI SPA Via Prov. di Civitella 8, 52041, Badia Al Pino (AR) ITALY NIP IT00137240511. .

Cena : 507.400,00 EURO/ 2.374.632,00 PLN

Termin realizacji: 30 listopada 2023. Termin związania ofertą do 18.06.2023


RESULTS FROM THE OPENING OF OFFERS: On March 20, 2023, the Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals informs, that as a result of the procedure "Design, delivery, installation and start-up of a pilot TBRC/TBRF metallurgical aggregate at the premises of the Contracting Authority"
1 offer was received. The contracting authority informed on the Website of the procedure, prior to the opening of tenders, of the amount allocated for the execution of the subject of the contract: PLN 2 285714,29 net
The offer was submitted by: ITALIMPIANTI ORAFI SPA Via Prov. di Civitella 8, 52041, Badia Al Pino (AR) ITALY NIP IT00137240511

Price: 507.400,00 EURO/ 2.374.632,00 PLN,
Completion date: November of 30. The term of the offer is valid until June 18, 2023
2023-03-20 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 2 285714,29 net

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 445