Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SAT.2600.1.10.2023 SAT.2600.1.11.2023 Zakup i dostawa odczynników chemicznych

Deadlines:
Published : 25-01-2023 11:51:00
Placing offers : 27-01-2023 11:00:00
Offers opening : 27-01-2023 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


 Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie  zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł netto, do którego wg dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) nie stosuje się przedmiotowej ustawy.

 

1. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższe narzędzia elektroniczne:

1) złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert;

2) wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej;

3) konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z opisem przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca.

 

2. W przypadku pytań:

1) merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" w terminie do 19.01.2023 r. godz. 08:00;

2) związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00       tel. 22 101 02 02          e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

 

3. Zamawiający:

1) zastrzega sobie prawo do zmian w opisie przedmiotu zamówienia przed terminem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania;

2) w toku badania i oceny ofert może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli do ofert wymaganych oświadczeń, bądź załączone dokumenty zawierają błędy o ich uzupełnienie/wyjaśnienie w określonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem nieuwzględnienia złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu;

3) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie (przed zawarciem umowy).

 

4. Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie jeśli:

1) zostanie złożona po terminie;

2) jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym;

3) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających.

 

5. Zasady wyboru Wykonawcy:

1) wybór Wykonawcy nastąpi po analizie złożonych ofert wg kryterium cenowego (waga 100%);

2) Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów;

3) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę, Zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych;

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

5) Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Treść umowy nie może podważać zasadności wyboru Wykonawcy w oparciu o niniejszą procedurę. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się:

1) Oferent i Zamawiający przekazują sobie informacje drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej;

2) Zamawiający przedstawi informację z otwarcia ofert oraz poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania na platformie zakupowej.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula.pdf pdf 119.34 2023-01-25 11:51:00 Criterion

Announcements

2023-01-27 11:24 Katarzyna Król Komunikat nr 1 Informacja z wyboru ofert do postępowania SAT.2600.1.10.2023 SAT.2600.1.11.2023 (ID715119):
Oferta #1 – 206,64 . Katarzyna Król

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Chlorek potasu cz.d.a. Nr CAS: 7447-40-7 Op. 0,5 kg. Należy dołączyć świadectwo jakości/certyfikat z podaną datą ważności oraz kartę charakterystyki. Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta. 1 pkg. - (0)
2 Sorbitol cz.d.a Nr CAS: 50-70-4 Op. 100 g. Należy dołączyć świadectwo jakości/certyfikat z podaną datą ważności oraz kartę charakterystyki. Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta. 1 pkg. - (0)
3 Tiosiarczan sodu 5-wodny cz.d.a.Nr CAS: 10102-17-7 Op. 100 g. Należy dołączyć świadectwo jakości/certyfikat z podaną datą ważności oraz kartę charakterystyki. Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta. 1 pkg. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Klauzula RODO - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Klauzula.pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 331