Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DKW.2232.8.2023.JD Świadczenie usług przeglądów urządzeń dźwigowych zlokalizowanych na obiektach Zakładu Karnego w Czarnem oraz Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku

Jacek Drążkowski
Zakład Karny w Czarnem
Deadlines:
Published : 25-01-2023 10:16:00
Placing offers : 31-01-2023 08:30:00
Offers opening : 31-01-2023 09:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przed złożeniem oferty prosimy zapoznać się z treścią Zaproszenia oraz Wzorem umowy.

Oferta musi zawierać:

Wypełniony Formularz ofertowy, zgodny z Załącznikiem nr 1

Wypełniony Formularz cenowy, z godny z Załącznikiem nr 2,  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:

a) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do konserwacji urządzeń dźwigowych;

b) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1kV;

c) wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji dźwigów osobowych lub osobowo-towarowych.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w w lit. a) i b)


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 059 833 0731  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zal_0_Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 74.57 2023-01-25 10:16:00 Proceeding
Zal_1_Formularz ofertowy_windy.odt odt 33.09 2023-01-25 10:16:00 Proceeding
Zal_2_ Formularz cenowy.odt odt 31.13 2023-01-25 10:16:00 Proceeding
Zal_3_Wzór umowy.pdf pdf 133.59 2023-01-25 10:16:00 Proceeding
Zal_1_Formularz ofertowy_windy.odt odt 33.09 2023-01-25 10:16:00 Criterion
Zal_2_ Formularz cenowy.odt odt 31.13 2023-01-25 10:16:00 Criterion

Announcements

2023-02-13 09:34 Jacek Drążkowski Zakład Karny w Czarnem informuje, że do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez Autoryzowany Zakład Naprawy Konserwacji i Montażu Dźwigów Dorota Borkowska- Koszalin, wartość oferty brutto: 18 397,80 pln.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługi przeglądów urządzeń dźwigowych Zgodnie z OPZ 1 year Zakład Karny w Czarnem
Pomorska 1
77-330, Czarne
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Zal_1_Formularz ofer [...].odt

Zal_2_ Formularz cen [...].odt

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od 01.02.2023 r do 31.01.2024 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Posiadanie uprawnień - Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia konserwacji, napraw dźwigów określonych w zamówieniu. Wykonawca posiada aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1kV. Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam" (Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wezwie do złożenia kopii uprawnień) (0)
6 Wzór umowy - Akceptacja wzoru umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Oświadczenia - "Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)" Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
8 Wykaz usług - Wykonawca potwierdza wykonanie lub wykonywanie co najmniej 2 usług polegających na konserwacji dźwigów osobowych lub osobowo-towarowych. Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam" (Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wezwie do złożenia wykazu usług) (0)
(0)

The number of page views: 288