Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00497893/01 z dnia 2022-12-15 Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla wychowanków jeleniogórskich przedszkoli w ramach projektu pn. „Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków” oraz przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających oraz z psychologiem dla uczniów z jeleniogórskich szkół w ramach projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” (RZ.271.94.2022)

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-12-2022 12:17:00
Placing offers : 29-12-2022 10:00:00
Offers opening : 29-12-2022 10:15:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_15.12.2022 r.pdf pdf 291.88 2022-12-15 12:17:00 Proceeding
TOM I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.docx docx 266.74 2022-12-15 12:17:00 Proceeding
TOM I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 480.78 2022-12-15 12:17:00 Proceeding
TOM II SWZ_Projekt umowy.pdf pdf 152.11 2022-12-15 12:17:00 Proceeding
TOM III SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 180.99 2022-12-15 12:17:00 Proceeding
Informacja o złozonych ofertach_2022.12.29.pdf pdf 130.42 2022-12-29 14:21:20 Public message
Inf. o uniewaznieniu_część IX,X,XIII,XIV,XVI.pdf pdf 148.45 2023-01-09 12:26:04 Public message
Informacja_Platforma.pdf pdf 193.62 2023-01-24 13:48:33 Public message
Informacja o unieważnieniu_Wykonawcy Platforma.pdf pdf 165.61 2023-02-09 14:10:07 Public message
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty cz. XVII.pdf pdf 615.84 2023-02-21 13:56:05 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części XVII.pdf pdf 450.2 2023-02-21 14:06:20 Public message
Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty cz. XV.pdf pdf 203.65 2023-02-28 14:39:01 Public message
Inf. o uniewaznieniu_Wykonawcy_Platforma.pdf pdf 194.57 2023-02-28 14:45:16 Public message

Announcements

2023-02-28 14:45 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo informuję, iż na stronie prowadzonego postępowania opublikowano informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części XV z dnia 28.02.2023 r.

Inf. o uniewaznieniu [...].pdf

2023-02-28 14:39 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo informuję, iż na stronie prowadzonego postępowania opublikowano informację o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części XV z dnia 28.02.2023 r.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-21 14:06 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo informuję, iż na stronie prowadzonego postępowania opublikowano informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części XVII z dnia 21.02.2023 r.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-21 13:56 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo informuję, iż na stronie prowadzonego postępowania opublikowano informację o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części XVII z dnia 21.02.2023 r.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-09 14:10 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo informuję, iż na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona "Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części XI, XII" z dnia 09.02.2023 r.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-01-24 13:48 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo informuję, iż na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XV, XVII, XVIII z dnia 24.01.2023 r.

Informacja_Platforma [...].pdf

2023-01-09 12:26 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo informuję, że na stronie postępowania została zamieszczona " Informacja o uniewaznieniu postępowania" w zakresie Części IX,X,XIII,XIV, XVI.

Inf. o uniewaznieniu [...].pdf

2022-12-29 14:21 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo informuję, że na stronie postępowania została zamieszczona " Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu"

Informacja o złozony [...].pdf

2022-12-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 512 984,30 PLN, z czego: część I - 5 186,62 PLN, część II - 40 162,96 PLN, część III - 25 743,10 PLN, część IV - 62 182,82 PLN, część V - 11 513,24 PLN, część VI - 39 099,72 PLN, część VII - 26 826,48 PLN, część VIII - 29 979,72 PLN, część IX - 10 373,24 PLN, część X - 9 993,24 PLN, część XI - 121 000,74 PLN, część XII - 20 508,60 PLN, część XIII - 12 228,57 PLN,
część IV - 6 311,52 PLN, część XV - 7 097,48 PLN, część XVI - 7 889,40 PLN, część XVII - 7 743,57 PLN, część XVIII - 69 143,28 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 579