Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługi całodobowego pogotowia wodno-kanalizacyjnego w zakresie instalacji wewnętrznych

Deadlines:
Published : 14-12-2022 11:24:00
Placing offers : 22-12-2022 11:00:00
Offers opening : 22-12-2022 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami).

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi całodobowego pogotowia wodno-kanalizacyjnego w zakresie instalacji wewnętrznych.
  2. Miejsce wykonywania usługi: obiekt szpitala ul. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
  3. Cenę całkowitą za wykonanie usługi będącej Przedmiotem zamówienia należy skalkulować w oparciu o załącznik nr 1 do zapytania. Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć w miejscu KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE – pkt 1 CENA.
  4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki dotyczące jego realizacji zostały określone w załączonym wzorze umowy.
  5. Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.
  6. Podstawy wykluczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oferty, zakończenia postępowania bez wyboru oferty i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - formularz cenowy.docx docx 31.64 2022-12-14 11:24:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf pdf 450.43 2022-12-14 11:24:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 705166.pdf pdf 227.01 2022-12-22 11:47:25 Public message

Announcements

2023-01-11 11:31 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
Zamawiający, zgodnie z zastrzeżeniem poczynionym w zapytaniu ofertowym, zawiadamia o zakończeniu niniejszego postępowania bez wyboru oferty.
2022-12-22 11:47 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przekazuje zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-12-21 07:57 Sylwia Marciniak Zamawiający informuje, że w dniu 20.12.2022r. wpłynęło zapytanie od jednego z Wykonawców, o treści:
„Proszę o wyjaśnienie - według jakiego kryterium Zamawiający będzie oceniał 24-godzinną gotowość Wykonawcy przez wszystkie dni obowiązywania umowy. Brak jasnego kryterium oceny może prowadzić do sytuacji kiedy do postępowania przystąpi podmiot nie posiadający potencjału pozwalającego spełnić ten wymóg.
Niezależnie od udzielonej odpowiedzi - wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 10 stycznia 2023 roku.”
Odpowiedź Zamawiającego: Warunki formalne wskazane przez Zamawiającego w tym postępowaniu oceniane są wyłącznie na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca wraz z ofertą składa między innymi oświadczenie o akceptacji wzoru umowy. Akceptując warunki umowy, Wykonawca oświadcza, że:
1) zapewni dostępność pogotowia wodno-kanalizacyjnego przez całą dobę, we wszystkie dni w okresie obowiązywania Umowy (wliczając w to dni wolne od pracy),
2) zobowiązuje się do przystąpienia do czynności serwisowych w wymaganym przez Zamawiającego czasie.
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przewidziane są stosowne kary umowne.
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Uslugi pogotowia wodno-kanalizacyjnego W miejscu cena netto należy wpisać wartość netto z tabeli nr 5 formularza cenowego (załącznik nr 1) z wiersza "RAZEM - CENA CAŁKOWITA OFERTY" 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy (załącznik nr 2) wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 306