Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 80.272.423.2022 Rozbudowa układu PPMS o możliwość pomiarów magnetometrycznych w ramach projektu ATOMIN 2.0

Monika Poniewierska
Uniwersytet Jagielloński
Deadlines:
Published : 07-12-2022 10:31:00
Placing offers : 13-01-2023 10:00:00
Offers opening : 13-01-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
(2) 423-2022 SWZ.docx docx 717.09 2022-12-07 10:31:00 Proceeding
(3) 423-2022 JEDZ.xml xml 126.79 2022-12-07 10:31:00 Proceeding
(1) 423-2022 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.93 2022-12-07 10:31:00 Proceeding
(4) 423-2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 69.85 2022-12-30 09:50:28 Public message
(5) 423-2022 Wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 464.55 2022-12-30 09:55:08 Public message
(6) 423-2022 Informacja z otwarcia.pdf pdf 257.17 2023-01-13 11:48:10 Public message
(7) 423-2022 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 334.07 2023-02-24 14:05:48 Public message
(8) 423-2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 111.37 2023-03-15 11:38:03 Public message

Announcements

2023-03-15 11:38 Monika Poniewierska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(8) 423-2022 Ogłosze [...].pdf

2023-02-24 14:05 Monika Poniewierska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

(7) 423-2022 Zawiado [...].pdf

2023-01-13 11:48 Monika Poniewierska Informacja z otwarcia ofert

(6) 423-2022 Informa [...].pdf

2023-01-13 10:00 Buyer message Kwota gross przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 508 205,65 zł.
2022-12-30 09:55 Monika Poniewierska Wyjaśnienia treści SWZ/odpowiedź na złożone zapytanie wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert

(5) 423-2022 Wyjaśni [...].pdf

2022-12-30 09:50 Monika Poniewierska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

(4) 423-2022 Ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 586