Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie badań wody użytkowej oraz ścieku surowego w roku 2023

Deadlines:
Published : 30-11-2022 10:43:00
Placing offers : 20-12-2022 10:42:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Warunki wykonania usługi:

1. Termin realizacji zamówienia:

   -  19.01.2023r.   - Wykonanie badania ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii Legionella w 2 punktach

   -  15.03.2023r.    - Wykonanie badania wody zimnej w 1 punkcie - monitoring przeglądowy      parametrów grupy "A"+mangan

   -  25.07.2023r.     - Wykonanie badania ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii Legionella w 4 punktach oraz Wykonanie badania ścieku surowego w 2 punktach

   -  06.09.2023r.    - Wykonanie badania wody zimnej w 1 punkcie - monitoring przeglądowy      parametrów grupy "A"+mangan


Wykaz parametrów grupy A +mangan  przewidzianych do badań w załączeniu. 

2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu/dojazdu/ utylizacji odpadów /niezbędnych opracowań /przesyłki itp. leżą po stronie wykonawcy.

3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego sprawozdania z wynikami badań  oraz dostarczeniu  faktury pod wskazany przez zamawiającego adres.

4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl.

5. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.

6. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.

7. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji lub zmiany terminu wykonania badań o czym poinformuje Wykonawcę .

8. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku zlecenia dodatkowych badań przez Zamawiającego, Wykonawca wykona te badania za cenę zgodną z ofertą  w  ustalonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie badań z min 7 dniowym wyprzedzeniem. 

9. Wykonawca dostarczy sprawozdania z wynikami badań wody w terminie nie dłuższym niż 21 dni od pobrania próbek.

10 Wykonawca   musi  posiadać stosowne akredytacje uprawniające do powyższego badania.


Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja.

Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na powyższe warunki -nie należy składać oferty.

Dostawca oświadcza, że Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z akcyza. Sprzedający dostarcza tylko fakturę Vat.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 67 263 22 33 wew. 420

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
monitoring gr A +mangan.jpg jpg 23.8 2022-11-30 10:43:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie badania ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii Legionella Wykonanie badania ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii Legionella na terenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. Data pobrania próbek zgodnie z terminarzem 6 pc. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego
Szpitalna 28
77-400, Złotów
(0)
2 Wykonanie badania wody zimnej - monitoring przeglądowy parametrów grupy "A" Wykonanie badania wody zimnej użytkowej - grupa "A" na terenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. Data pobrania próbek zgodnie z terminarzem 2 pc. - (0)
3 Badanie ścieku surowego Zakres (pobranie próbek, analiza, opracowanie wyników) Nr zakresu a01, Sposób poboru - chwilowy Miejsce poboru: Szpital Powiatowy w Złotowie ul. Szpitalna 28 oraz Oddział Terapii uzależnień w Piecewie, Termin próbkobrania: 25 lipiec 2023. Zakres analizy: PH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZTcr, Fosfor ogólny, Azot amonowy, Indeks fenolowy (febole lotne), chlorki, siarczany, 2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wyniki badań 21 dni od pobrania próbek. . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu/dojazdy, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Uprawnienia - Wykonawca posiada stosowne akredytacje uprawniające do powyższego badania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 366