Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PS.643.107.2022.JK Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 2 osób bezrobotnych - uczestników studiów podyplomowych

Deadlines:
Published : 25-11-2022 10:42:00
Placing offers : 25-11-2022 13:30:00
Offers opening : 25-11-2022 13:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

 

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu  zaprasza  do złożenia oferty na  ubezpieczenie 2 osób od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w zakresie podstawowym. Powyższe ubezpieczenie dotyczy osób bezrobotnych, którym finansowane są  studia podyplomowe zgodnie z art. 42 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 690 z późn. zm.) zgodnie z którą Starosta ubezpiecza uczestnika studiów podyplomowych od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych  w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem. Osobie ubezpieczonej, zgodnie z polisą, przysługuje odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów  i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik został ubezpieczony.

Ubezpieczenie będzie obowiązywać  :

·      dla pierwszej osoby od dnia  rozpoczęcia studiów podyplomowych tj 03.12.2022 r. do dnia 30.06.2023 r

·      dla drugiej osoby od dnia  rozpoczęcia studiów podyplomowych tj 26.11.2022 r. do dnia 25.11.2023 rz zaznaczeniem, że dzień przed końcem trwania polisy Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą dla osoby objętej ubezpieczeniem na kolejny okres tj od 26.11.2023 r. do 30.01.2024 r. (do czasu zakończenia studiów zgodnie z programem  studiów podyplomowych), tak aby okres odpowiedzialności był ciągły.

·       Forma ubezpieczenia: imienna - suma ubezpieczenia: 10 000 zł.

·       Wykonawca dostarczy polisę do siedziby Wykonawcy tj PUP w Radomiu na swój koszt, niezwłocznie po jej wystawieniu.

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny tj wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej dla dwóch uczestników studiów podyplomowych. Przed podpisaniem polisy wybrany przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do  przesłania    zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w myśl ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o działalności ubezpieczeniowej
 i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 895), co najmniej w zakresie ryzyka objętego przedmiotem zamówienia. Nie dostarczenie w/w dokumentu spowoduje odrzucenie oferty
 i wybór kolejnej z najniższą ceną.

W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą będą podpisywane  umowy ubezpieczeniowe w formie polis, dla każdej z osób oddzielnie w terminach wynikających ze złożonych wniosków przez uczestników studiów podyplomowych na podstawie zamówień przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia ma obowiązek przygotowania i przesłania polisy niezwłocznie od przyjęcia zgłoszenia
i przekazania niezbędnych danych do jej zawarcia. 

Postępowanie prowadzone przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 48 386-72-27 lub 48 386-72-30,

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00; tel. 22 101 02 02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Ubezpieczenie NNW dla dwóch osób bezrobotnych -uczestników studiów podyplomowych.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
rodo.docx docx 15.29 2022-11-25 10:42:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla 1 osoby od 03.12.2022 r. do 30.06.2023 r. 03.12.2022 r. do . 30.06.2023 r. 1 pc. - (0)
2 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla 1 osoby od 26.11.2022 r. do 25.11.2023 r. 26.11.2022 r. do 25.11.2023 r. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od wystawienia polisy.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Niezwłocznie po przesłaniu informacji o osobach podlegających ubezpieczeniu nnw. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Koszty dostarczenia polisy po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zapoznałem się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Treść zaproszenia - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 37