Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup i dostawa krzeseł biurowych Stirling dla Urzędu Miasta Płocka

Urszula Tyszewska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Techniczno – Gospodarczy
Deadlines:
Published : 24-11-2022 14:36:00
Placing offers : 25-11-2022 14:00:00
Offers opening : 25-11-2022 14:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Zamawiający Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Płock zaprasza doskładania ofert w procedurze zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł  pn.:„Zakup i dostawa krzeseł biurowych Stirling dla Urzędu Miasta Płocka” 

I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy.  

II. Termin realizacji zamówienia: do dwóch tygodni od daty zawarcia umowy

III. Kryteria oceny ofert - cena - 100 %  

IV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Urszula Tyszewska

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO 

Gmina Miasto Płock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej„RODO”, informuję, że: 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto – Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock;   

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Płock: iod@plock.eu,   

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn……………………….   

 4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w oparciu o art.18 i art. 19 oraz art.74 ust.3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. ( Dz. U. 2021 Poz. 1129 z pózn.zm.) Prawo Zamówień publicznych.   

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;   

 6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych Zamawiający może odrzucić ofertę.   

 7. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;   

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z tym zastrzeżeniem,że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP*;  

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  ______________________

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOSTAWA KRZESEŁ 2022.docx docx 23.23 2022-11-24 14:36:00 Proceeding
OPZ krzesła obrotowe.odt odt 13.5 2022-11-24 14:36:00 Proceeding
e-fakturowanie.odt odt 18.41 2022-11-24 14:36:00 Criterion
treśc art 7 ust 1.pdf pdf 18.58 2022-11-24 14:36:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Krzesło biurowe Stirling 15 pc. Urząd Miasta Płock
Pl. Stary Rynek 1
09-400, Płock
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew do 30. dnia, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 E-fakturowanie - Proszę potwierdzić zapoznanie się z informacją z załącznika

e-fakturowanie.odt

(0)
5 Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - Proszę potwierdzić

treśc art 7 ust 1.pd [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 78