Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przeprowadzenie warsztatów z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Kosakowo w ramach projektu: «Pomorskie Żagle Wiedzy - Partnerstwo Gminy Kosakowo», realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Działania 3.2 Edukacja ogólna 3 Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 21-11-2022 12:35:00
Placing offers : 06-12-2022 10:00:00
Offers opening : 06-12-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 6 warsztatów dla 390 (łącznie) uczniów szkół podstawowych w 3 lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w Gminie Kosakowo tj.:

a)         Szkoła Podstawowa w Kosakowie ul. Żeromskiego 11, 81-198 Kosakowo

b)        Szkoła Podstawowa w Pogórzu im. kontradmirała Xawerego Czernickiego, ul. Szkolna 15, 81-198 Kosakowo

c)         Zespół Szklono – Przedszkolny w Dębogórzu ul. Pomorska 30, 81-198 Dębogórze

 Liczba uczniów w poszczególnych grupach może ulec niewielkiemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, co jest zależne od aktualnej liczby deklaracji uczestnictwa w projekcie uczniów – czego Zamawiający nie może przewidzieć.

Czas każdego z sześciu warsztatów: jednorazowo 4 godziny lekcyjne w ciągu 1 dnia z trzema przerwami 15 minutowymi.

  

Tematy i opis warsztatów do przeprowadzenia:

 Cel główny:

Upowszechnianie wiedzy z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego. Promowanie i upowszechnianie zawodu ratownika morskiego jako jednej z dziedzin przyszłej aktywności zawodowej.

 Cele szczegółowe:

Przekazanie wiedzy z zakresu m.in. :

a)     ratownictwa morskiego,

b)     określania położenia celem powiadamiania jednostek ratunkowych o zdarzeniu,

c)     określania rodzaju zagrożenia,

d)     przewidywania zjawisk pogodowych w kontekście możliwych niepożądanych zdarzeń na wodzie,

e)     przekazanie informacji o cyfrowych systemach powiadamiania ratowniczego oraz możliwościach i wykorzystania,

f)      przekazanie informacji o charakterze pracy ratownika celem możliwości wyboru zawodu ratownika morskiego przez uczennice i uczniów

Warsztaty muszą uwzględniać wykorzystanie: elementów TIK (tj. technologii informacyjno-komunikacyjnych) np. prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, zdjęcia. Zamawiający dysponuje ekranem i projektorem multimedialnym w każdej z 3 szkół. Zamawiający musi mieć swój laptop.

Ze względu na specyfikę całego projektu warsztaty powinny odbyć się stacjonarnie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.

W wyjątkowej sytuacji tj. wprowadzenia nauki zdalnej dla wszystkich klas szkoły podstawowej oraz groźby nieterminowego wykonania  warsztatów Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń  w formie online.

W takim przypadku Wykonawca gwarantuje:

1. przeprowadzenie warsztatów zgodnie z wymogami przepisów prawa;

2. zapewnienie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej (powinny zostać dostarczone uczestnikom przed rozpoczęciem warsztatów);

3. zajęcia powinny być prowadzone w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń online. Trener prowadzi warsztat w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie warsztatów. Uczestnikom warsztatów umożliwia się interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.);

4. Wykonawca powinien zapewnić rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom w pełni zrealizować zakładany program warsztatów, w tym m.in.:

- platformę /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzony będzie warsztat,

- minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika,

- minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik,

- niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,

- okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w warsztacie online;

5. podmiot realizujący warsztat powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności uczestników w warsztacie (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/ aktywności uczestnika czy też zebranie od uczestnika potwierdzenia przekazanego mailem, że uczestniczył w niniejszym warsztacie). Na tej podstawie powinna zostać sporządzona lista obecności.

6. Realizator kursu musi zapewnić możliwość przekazania uczestnikom dokumentów potwierdzających zakończenie udziału w warsztacie tj. Wykonawca wystawi uczestnikom warsztatu zaświadczenie potwierdzające zdobycie nowych kompetencji.

7. Komplet materiałów szkoleniowych zostanie przekazany wszystkim uczestnikom kursu najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu

 

Planowany przedział czasowy realizacji warsztatów:

Grudzień 2022 r.

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Podpisanie umowy z Wykonawcą planuje się do 14 dni od momentu wyboru jego oferty.

Harmonogram realizacji usług stanowi tabela ofertowa.

Oferta częściowa

Każdy z wykonawców może złożyć po jednej ofercie do każdej części zamówienia.

Sposób obliczenia ceny

Zaoferowana łączna cena w danej części obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia jakie ponosi Zamawiającego r. Rodzaj umowy z wykonawcą (czy będzie to umowa z osoba fizyczną czy z przedsiębiorcą) z punktu widzenia Zamawiającego nie wpływa na zaoferowany łączny  koszt wykonania usługi.

Wymagania

Wykonawca musi  udokumentować 3 lata zatrudnienia w służbie SAR na stanowisku ratownika SAR

Na etapie składania oferty wykonawca potwierdza spełnianie wymagań oraz dołącza zaświadczenie z SAR dokumentujące 3 letnie zatrudnienie. 

 W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 58 660 43 44.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2 Umowa - warsztaty SAR.doc doc 234 2022-11-21 12:38:05 Proceeding
3 DYPLOM - warsztatowe zajęcia z bezpieczeństwa na wodzie.docx docx 2104.4 2022-11-21 12:38:05 Proceeding
4 Protokół odbioru Załącznik nr 4.doc doc 159 2022-11-21 12:38:05 Proceeding
5 Lista obecności - warsztaty z bezpieczeństwa na wodzie 2022.06.24.docx docx 172.21 2022-11-21 12:38:05 Proceeding
6 Wzór umowy dalszego powierzenia - Załącznik nr 6.docx docx 215.3 2022-11-21 12:38:05 Proceeding
1 harmonogram zajęć.docx docx 209.84 2022-11-21 12:42:47 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.docx docx 14.88 2022-11-25 14:41:16 Public message
2 Umowa dla firmy - warsztaty SAR.doc doc 235 2022-11-25 14:41:16 Public message
2 Umowa dla osoby fizycznej - warsztaty SAR.doc doc 339 2022-11-25 14:41:16 Public message
2 Umowa dla firmy - warsztaty SAR.doc doc 234.5 2022-11-28 13:31:47 Public message
2 Umowa dla osoby fizycznej - warsztaty SAR.doc doc 338.5 2022-11-28 13:31:47 Public message

Announcements

2022-11-28 13:31 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, Zamawiający zmienia termin realizacji przedmiotu zamówienia z XII 2022 na II 2023.
W związku z tym wprowadza się poprawione umowy, anuluje się załącznik nr 1 - harmonogram oraz zmienia się termin składania i otwarcia ofert z 29.11.2022 na 06.11.2022

2 Umowa dla firmy - [...].doc

2 Umowa dla osoby fi [...].doc

2022-11-25 14:41 Adriana Żuralska Szanowni Państwo, w załączniku Odpowiedzi na pytania wraz ze wzorem umowy zlecenie dla osób fizycznych oraz wzorem umowy dla firm w postępowaniu na: „Usługa przeprowadzenia Warsztatowych zajęć z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego dla uczniów klas I-VIII szkół Gminy Kosakowo w projekcie pt.: Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Edukacja ogólna”.

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2 Umowa dla firmy - [...].doc

2 Umowa dla osoby fi [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 część A Warsztaty w Szkole Podstawowej w Kosakowie ul. Żeromskiego 11, 81-198 Kosakowo, dwa dni zajęć po 4 godziny lekcyjne z przerwami 15 minutowymi 8 h - (0)
2 część B Warsztaty w Szkole Podstawowej w Pogórzu im. kontradmirała Xawerego Czernickiego, ul. Szkolna 15, 81-198 Kosakowo, dwa dni zajęć po 4 godziny lekcyjne z przerwami 15 minutowymi 8 h - (0)
3 część C Warsztaty w Zespole Szklono – Przedszkolnym w Dębogórzu ul. Pomorska 30, 81-198 Dębogórze, dwa dni zajęć po 4 godziny lekcyjne z przerwami 15 minutowymi 8 h - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wymagania - Proszę potwierdzić wpisując "posiadam 3 letnie doświadczenie w pracy jako ratownik SAR" oraz dołączyć zaświadczenie z SAR (może być skan dokumenty podpisany podpisem zaufanym) Attachment required (0)
3 Termin realizacji - grudzień 2022 (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 366