Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKV.222.31.2022 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr 334 i 397/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lutomia Górna (021907_2.0014), gmina Świdnica, powiat świdnicki

Anna Wolna
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy
Deadlines:
Published : 18-11-2022 13:52:00
Placing offers : 25-11-2022 14:00:00
Offers opening : 25-11-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zaprasza się do złożenia oferty na wykonanie czynności klasyfikacyjnych dla działek nr 334 i 397/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lutomia Górna (021907_2.0014), gmina Świdnic, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji. 

Informacje dotyczące realizacji zlecenia (zamówienia):

 1. przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności klasyfikacyjnych, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz.1246) a także niezbędnego pomiaru sytuacyjnego, w szczególności zmienionych konturów klasyfikacyjnych lub użytków gruntowych, zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 2. w ramach czynności objętych zamówieniem należy wykonać w szczególności:  
  • analizę materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
  • przeprowadzić czynności klasyfikacyjne w terenie, po wcześniejszym prawidłowym zawiadomieniu stron postępowania, zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów; badaniem należy objąć teren całego ewentualnie zmienionego konturu klasyfikacyjnego,
  • sporządzić dokumentację fotograficzną odkrywek podstawowych oraz terenu wokół, które będą obrazować sposób użytkowania gruntów objętych czynnościami klasyfikacyjnymi,
  • sporządzić projekt ustalenia klasyfikacji,
  • dokonać pomiaru sytuacyjnego zmienionych konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • rezultat wykonanych prac i opracowaną dokumentację należy skompletować w postaci operatu technicznego i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • oryginały dokumentów powstałych w toku prac klasyfikatora, w tym opisy odkrywek gleboznawczych, protokół z czynności klasyfikacyjnych należy przekazać Zamawiającymi,
  • w przypadku stwierdzenia zmian w klasyfikacji gruntów należy dostarczyć Zamawiającemu opatrzone klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3 g pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) 4 egz. mapy klasyfikacji, sporządzone na kopii mapy ewidencyjnej; 
 3. Czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 należy wykonać w obrębie ewidencyjnym Lutomia Górna (021907_2.0014) gmina Świdnica, dla działki oznaczonej nr 334 o powierzchni  0.23 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako PsIII (0.23 ha), oraz dla działki oznaczonej nr 397/2 o powierzchni 0.43 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako RIVa (0.03 ha), RIVb (0.03 ha), RV (0.03 ha), PsIII (0.17 ha) oraz PsIV (0.17 ha). Według informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dane dotyczące punktów granicznych działki (1 z 10 punktów granicznych ujawnionych w bazie EGiB nie spełnia standardów dokładnościowych) nie spełniają standardów dokładnościowych, natomiast pola powierzchni działki, użytków w granicach działki oraz precyzja zapisu pól powierzchni nie spełniają wymagań § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z wnioskiem właściciela „działki od kilku lat są działkami ornymi (w ewidencji gruntów i budynków na działkach istnieją pastwiska, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym), na działkach jest problem z utrzymaniem wilgoci, grunt mocno przysycha”. Podstawowe dane ewidencyjne działki można przeglądać w portalu mapowym powiatu świdnickiego https://swidnicki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy
 4. badaniem należy objąć teren całych konturów klasyfikacyjnych; na opisie odkrywki i w protokole należy wpisać pozycję z urzędowej tabeli klas gruntów, dołączyć dokumentację fotograficzną odkrywek i terenu dookoła;
 5. zgłoszenia prac geodezyjnych należy dokonać w przypadkach i na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 6. materiały niezbędne do wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów udostępnione zostaną Wykonawcy z uwzględnieniem art. 40 a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 7. wzór umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą, stanowi załącznik do rozeznania cenowego;
 8. okres realizacji zamówienia w terminie do 31 marca 2023 r. - przewiduje się w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego możliwość przesunięcia terminu wykonania zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych  lub niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w podanym terminie;
 9. kryterium wyboru – najniższa cena;
 10. płatne w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonego postępowania oraz po zawarciu umowy.

W ramach prowadzonego postępowania GKV.222.31.2022 o udzielenie zamówienia realizowanego w formie zapytania ofertowego będą przetwarzane dane osobowe zawarte w złożonych ofertach. Ponadto dane osobowe zawarte w wybranej ofercie będą przetwarzane dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji oraz prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy informuje, iż:   

 1. Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani będzie Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Parkowa 2, zwane dalej „ADO”. Skontaktować z nim można się poprzez adres e-mail: sekretariat@geodezja.swidnica.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy jest Pan Wojciech Chudziński. Skontaktować się z nim można poprze e-mail: iodo@geodezja.swidnica.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przetwarzane w celu prawidłowego udzielenie zamówienia publicznego a w przypadku wyboru oferty dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji oraz prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów; podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit b i c RODO; dobrowolne podanie numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mailowego w ofercie lub formularzu elektronicznym traktowane będzie jako zgoda na ich przetwarzanie w celach kontaktowych na zasadzie art. 6 lit. a RODO (na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody);
 4. Przekazane w ofertach dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.4 pkt.9 RODO, w szczególności stronom postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, podmiotom świadczącym usługi w zakresie przemieszczania i doręczania przesyłek, podmiotom świadczącym usługę w zakresie obsługi prawnej jednostki, dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz w związku z realizacją obowiązku ustawowego w zakresie udzielenia informacji publicznej;
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, organom ścigania lub innym organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż przez okres wynikający z JRWA (jednolitego rzeczowego wykazu akt) obowiązującego u ADO;
 8. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody ma Pan/Pani dodatkowo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Do pozostałych danych osobowych nie przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych spowoduje, że nie będzie możliwe uwzględnienie w niniejszym postępowaniu złożonej oferty;
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu. 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonania zamówienia oraz dysponowanie potencjałem technicznym, kadrowym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia;
 2. posiadanie uprawnień z zakresu geodezji i kartografii niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia lub osób, które takie uprawnienia posiadają;
 3. w przypadku klasyfikatorów, którzy nie wykonywali czynności na terenie powiatu świdnickiego, na potwierdzenie pkt 1 należy do oferty załączyć kopie odpowiednich dokumentów (np. dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji, referencje, protokoły odbioru, itp.);
 4. prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z przedmiotem zamówienia;
 5. w przypadku podmiotów działających w formie spółki cywilnej do oferty należy załączyć kopię umowy spółki wraz z aneksami;
 6. złożenie oferty na formularzu oferty udostępnionym przez Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:

 1. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia łącznie z kosztami przygotowania oferty.
 2. Formularz oferty udostępniony przez Zamawiającego musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku działania poprzez pełnomocników należy załączyć kopię stosownego pełnomocnictwa.
 3. Zamawiający nie ma obowiązku dopytywania Wykonawcy w przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty.
 4. Spośród kompletnych ofert (zawierająca wszystkie wymagane informacje i dokumenty) wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą ilość punktów - 100 pkt. Sposób oceny oferty: ilość punktów = Cn/Cb*100, gdzie Cn - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert, Cb - cena brutto badanej oferty. Wybór oferty następuje w oparciu o kryterium 100% cena.
 5. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
 6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert cenowych.
 7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, ceny należy podawać w PLN.
 8. W formularzu elektronicznym udostępnionym na platformie zakupowej należy podać wartość oferty netto oraz stawkę VAT. Cena oferty netto, stawka VAT musi być zgodna z ceną formularza oferty udostępnioną przez Zamawiającego.
 9. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi (np. drogą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem platformy zakupowej) wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie niniejszego zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
 10. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy lub z innych przyczyn umowa nie zostanie zawarta albo po zawarciu nastąpi jej rozwiązanie, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez konieczności prowadzenia nowej procedury wyboru Wykonawcy.
 12. Zamawiający zastrzega sobie, że może pozostawić niniejsze zapytanie bez rozstrzygnięcia oraz możliwość odstąpienia od realizacji niniejszego zadania bez podania przyczyny.
 13. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, z winy których w okresie ostatnich 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania nastąpiło odstąpienie od umowy w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 14. Zapytania dotyczące postępowania można kierować do Zamawiającego pisemnie za pośrednictwem platformy zakupowej (funkcja Wyślij zapytanie) w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. Zapytania przesłane po tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.

Osobą do kontaktów w sprawach formalnych dotyczących postępowania jest zastępca dyrektora Anna Kwiatkowska, e-mail: a.kwiatkowska@geodezja.swidnica.pl 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica do dnia 25 listopada 2022 r. do godz.14:00. Cena oferty netto, brutto z formularza oferty musi być zgodna z ceną wpisaną do formularza elektronicznego, za pomocą którego złożono ofertę cenową.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa_projekt_klasyf_LutomiaG. dz. 334, 397-2.doc doc 112.5 2022-11-18 13:52:00 Proceeding
GKV.222.31.2022_wzór_oferty.doc doc 54.5 2022-11-18 13:52:00 Proceeding

Announcements

2022-11-29 07:37 Anna Wolna Informujemy, że w niniejszym zapytaniu wpłynęły 3 oferty. Spośród ofert spełniających wymagania zamawiającego, wybrano ofertę z najniższą ceną wykonania usługi. Jest to oferta przedstawiona przez Usługi Geodezyjne Bogusław Mełech. Cena oferty gross 3 075,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć i 00/100 złotych). Raport z postępowania: https://www.geodezja.swidnica.pl/index.php?type=4&name=bt29&func=selectsite&value[0]=572
2022-11-29 07:36 Anna Wolna The message was withdrawn by the Buyer.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów Czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 należy wykonać w obrębie ewidencyjnym Lutomia Górna (021907_2.0014) gmina Świdnica, dla obszaru działek ewidencyjnych oznaczonych nr 334 i 397/2, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz oferty - Proszę załączyć wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty (0)
3 Inne dokumenty wymagane w postępowaniu - Jeżeli z opisu zamówienia wynika konieczność załączenia innych dokumentów (np. kopię umowy spółki cywilnej wraz z aneksami, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia, upoważnienie dla osoby składającej ofertę w imieniu wykonawcy, itp.) proszę załączyć właściwe dokumenty (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 147