Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: K-dzpz/33-ZO/2022 Dostawa mebli do Akademii Nauk Stosowanych.

Deadlines:
Published : 19-11-2022 15:20:00
Placing offers : 25-11-2022 14:00:00
Offers opening : 25-11-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z Regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


UWAGA !

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

  1. Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Uwaga!  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2_Formularz cenowy.xlsx xlsx 14.03 2022-11-19 15:20:00 Proceeding
3_Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 718.99 2022-11-19 15:20:00 Proceeding
1_Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 1396.12 2022-11-19 15:20:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe_meble.pdf pdf 754.91 2022-11-19 15:20:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część 1 - Fotele Należy podać cenę zł brutto "RAZEM za część 1" z formularza cenowego. 1 delivery - (0)
2 Część 2 - Maty ochronne Należy podać cenę zł brutto "RAZEM za część 2" z formularza cenowego. 1 delivery - (0)
3 Część 3 - Stolik i stoły Należy podać cenę zł brutto "RAZEM za część 3" z formularza cenowego. 1 delivery - (0)
4 Część 4 - Biurko Należy podać cenę zł brutto "RAZEM za część 4" z formularza cenowego. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz cenowy - Należy uzupełnić wszystkie pola w danej części w formularzu cenowym - załącznik nr 2 i załączyć do oferty. Attachment required (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji dla: 1) części 1, 2, 3: 14 dni 2) części 4: 17 dni - od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
4 Okres gwarancji - Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
6 Oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganiami zapytania ofertowego. - Oświadczam, że zapoznaliśmy się z wymaganiami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
7 Oświadczenie o terminie związania ofertą. - Oświadczam, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 224