Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.272.11.2022 Aktualizacja baz danych EIGB dla części jednostki ewidencyjnej 120806-2 Racławice

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 18-11-2022 14:40:00
Placing offers : 28-12-2022 09:00:00
Offers opening : 28-12-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał-nik nr 1 do WT - Wyniki analizy materiałów.docx docx 784.34 2022-11-18 14:40:00 Proceeding
Zał-nik nr 2 do WT - Wykaz rozbieżności.docx docx 66.42 2022-11-18 14:40:00 Proceeding
Zał-nik nr 3 do WT - wykaz działek z użytkami niezgodnymi z rozporządzeniem.docx docx 64.23 2022-11-18 14:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS223-640386-pl.pdf pdf 106.25 2022-11-18 14:40:00 Proceeding
SWZ-Specyfikacja Warunków Zamówienia Or.27211.2022.docx docx 103.92 2022-11-18 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz ofertowy.docx docx 63.03 2022-11-18 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ-espd-request.xml xml 143.05 2022-11-18 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ-Wzór istotnych postanowień umowy.docx docx 759.68 2022-11-18 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ-Wykaz osób.docx docx 750.03 2022-11-18 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ-Wykaz usług .docx docx 749.38 2022-11-18 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami .docx docx 54.98 2022-11-18 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ-WT Warunki Techniczne aktualizacja EGiB Racławice.pdf pdf 501.28 2022-11-18 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w związku z agresją na ukrainę .docx docx 55.16 2022-11-18 14:40:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert Or.272.11.2022.docx docx 23.14 2022-12-28 13:41:31 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Or.272.11.2022.docx docx 21.71 2023-01-10 14:35:02 Public message

Announcements

2023-01-10 14:35 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].docx

2022-12-28 13:41 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].docx

2022-11-22 08:50 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia wynosi 133600,00 brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 900