Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WNP/842/PN/2022 USŁUGA ZAKWATEROWANIA OSÓB NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA NA POTRZEBY AWL

Deadlines:
Published : 18-11-2022 11:15:00
Placing offers : 01-12-2022 11:00:00
Offers opening : 01-12-2022 11:30:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 100.28 2022-11-18 11:15:00 Proceeding
SWZ_zakwaterowanie wrocław.pdf pdf 610.19 2022-11-18 11:15:00 Proceeding
zestawienie ilościowo-wartościowe.xlsx xlsx 32.32 2022-11-18 11:15:00 Proceeding
Umowa powierzenia_usługa noclegowa.docx docx 27.37 2022-11-18 11:15:00 Proceeding
SWZ - załączniki_zakwaterowanie Wrocław.docx docx 98.95 2022-11-18 11:15:00 Proceeding
Modyfikacja 25.11.2022.pdf pdf 835.94 2022-11-25 15:01:44 Public message
info z otwarcia ofert.pdf pdf 379.74 2022-12-01 13:10:21 Public message
2023-01-16_Wynik postępowania.pdf pdf 645.07 2023-01-16 13:29:05 Public message

Announcements

2023-01-16 13:29 Zamówienia Publiczne AWL Zamawiający przekazuje informację o wyniku postępowania

2023-01-16_Wynik pos [...].pdf

2022-12-01 13:10 Renata Nazimek Informacja z otwarcia ofert

info z otwarcia ofe [...].pdf

2022-12-01 11:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierz przeznaczyć kwotę 2 954 880 zł brutto.
2022-11-25 15:01 Renata Nazimek Informacja Zamawiającego nr 1

Modyfikacja 25.11.20 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 268