Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZAP-380-22/22 Zakup odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu bio- i immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów na okres 5 miesięcy.

Deadlines:
Published : 18-11-2022 09:27:00
Placing offers : 16-12-2022 10:00:00
Offers opening : 16-12-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS223-640993-pl Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.65 2022-11-18 09:27:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.pdf pdf 8462.02 2022-11-18 09:27:00 Proceeding
FZAP-380-22-22 SWZ Bio i immunochemia duża na 5 miesięcy.rtf rtf 2980.63 2022-11-18 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy bio- i immunochemia.doc doc 84.5 2022-11-18 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo cenowy.xlsx xlsx 26.62 2022-11-18 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Formularz parametrów technicznych.doc doc 110.5 2022-11-18 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ JEDZ.doc doc 206 2022-11-18 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125.doc doc 46.5 2022-11-18 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie - dokumenty przedmiotowe.doc doc 43.5 2022-11-18 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ GK.doc doc 44.5 2022-11-18 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49 2022-11-18 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów.doc doc 42 2022-11-18 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Wzór umowy.doc doc 114 2022-11-18 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 22.72 2022-11-18 09:27:00 Proceeding
FZAP-380-1-22-22 Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 2464.25 2022-12-07 12:20:06 Public message
FZAP-380-2-22-22 Wyjaśnienia treści SWZ II.pdf pdf 274.04 2022-12-09 12:44:31 Public message
FZAP-380-3-22-22 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 432.72 2022-12-16 12:01:07 Public message
FZAP-380-6-22-22 Wyniki na Stronę postępowania.pdf pdf 718.2 2022-12-28 14:03:03 Public message

Announcements

2022-12-28 14:03 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej FZAP-380-6/22/22 z dnia 28.12.2022r.

FZAP-380-6-22-22 Wyn [...].pdf

2022-12-16 12:01 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.12.2022 r. (FZAP-380-3/22/22)

FZAP-380-3-22-22 Inf [...].pdf

2022-12-16 10:22 Zamówienia Publiczne Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: FZAP-380-22/22 – na zakup odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu bio- i immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów na okres 5 miesięcy: 479 033,00 zł brutto.
2022-12-09 12:44 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 09.12.2022 r. (FZAP-380-2/22/22)

FZAP-380-2-22-22 Wyj [...].pdf

2022-12-07 12:20 Zamówienia Publiczne W załączeniu wyjaśnienia treści SWZ (FZAP-380-1/22/22) z dnia 07.12.2022 r.

FZAP-380-1-22-22 Wyj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 482