Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 272.12.2022 Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 15-11-2022 14:11:00
Placing offers : 25-11-2022 09:00:00
Offers opening : 25-11-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_BZP 00439695_01.pdf pdf 180.67 2022-11-15 14:11:00 Proceeding
PassMark CPU Benchmarks 03-11-2022.pdf pdf 900.73 2022-11-15 14:11:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia Or.272.12.2022.docx docx 856.64 2022-11-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty Or.272.12.2022.docx docx 796.7 2022-11-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Wzór umowy2 .docx docx 600.58 2022-11-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dotyczace spełnienia warunków udziału oraz braku przesłanek wykluczenia z postępowania Or. 272.12.2022.docx docx 787.72 2022-11-15 14:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 pzp Or.272.12.2022.docx docx 786.52 2022-11-15 14:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert Or.272.12.2022.docx docx 28.65 2022-11-25 14:15:10 Public message
informacja uzupełniona o wyborze najkorzystniejszej oferty Or.272.12.2022.docx docx 25.07 2022-12-13 11:35:51 Public message
Unieważnienie części zamówienia Or.272.12.2022.docx docx 14.67 2022-12-13 12:59:57 Public message

Announcements

2022-12-22 08:20 Magdalena Oczkowicz Sprostowanie:
Zamawiający informuje, że w informacji z otwarcia z dnia 25.11.2022 r. doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w punkcie III, podpunkt 2 - "kryterium I - cena oferowana brutto(60%)" wpisano kwotę 1560,00 zł podczas gdy właściwa kwota podana przez Wykonawcę Paweł Owczarzak EUPOL w złożonej ofercie wynosi 1500,60 zł.
Wobec powyższego dokonuje się poprawy w/w informacji przez zastąpienie zapisu:"1560,00 zł" na zapis: "1500,60 zł".
Dokonana korekta nie wpływa na wynik postępowania.


2022-12-13 12:59 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu unieważnienie części zamówienia

Unieważnienie części [...].docx

2022-12-13 11:35 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja uzupełnio [...].docx

2022-12-13 10:04 Magdalena Oczkowicz The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-25 14:15 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację z otwarcia ofert postępowania Or.272.12.2022

Informacja z otwarci [...].docx

2022-11-24 12:51 Magdalena Oczkowicz Odpowiedzi na pytania do przetargu:

Proszę o podanie informacji:
1. Ilość drukowanych etykiet dziennie.
2. Jeżeli chodzi o etykietę, zdecydowanie za mało informacji. Prośba o podanie : do czego będą te etykiety, czy mają wytrzymać jakieś warunki( temp, chemia etc), na jaką powierzchnie będą klejone?
.

Odpowiedź na pytania:
Ad.1
W swz nie ma podanej wydajności drukarki.
W specyfikacji drukarki podane jest w punkcie 8. Rodzaj druku: termotransferowa i w punkcie 9. Etykiety samoprzylepne do wydruku termotransferowego 50x30mm.

Ad.2
Jeżeli chodzi o etykiety to zależy nam na tym żeby nie wyblakły pod wpływem promieni słonecznych czy temperatury lub z upływem czasu. Naklejane będą na okładki papierowe lub tekturowe Operatów Geodezyjnych przyjętych do zasobu.
2022-11-22 08:45 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia wynosi łącznie 33441,06 zł brutto, w tym na:
- Część I - 12098,00 zł brutto
- Części II - 12900,00 zł brutto
- Część III - 1399.00 zł brutto
- Część IV - 3748,00 zł brutto
- Część V - 1991,00 zł brutto
- Część VI - 1305,06 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 553