Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPN - 6/2022 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z PODZIAŁEM NA 25 ZADAŃ

Ewa Kwiatkowska
SPZOZ RYPIN
Deadlines:
Published : 15-11-2022 13:47:00
Placing offers : 16-12-2022 10:00:00
Offers opening : 16-12-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - 2022-OJS220-633486-pl.pdf pdf 444.6 2022-11-15 13:47:00 Proceeding
PN -6- SPRZET MEDYCZNY -zał. asortymentowe.zip zip 442.74 2022-11-15 13:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1765.12 2022-11-15 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 JEDZ.doc doc 187.5 2022-11-15 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz-ofertowy.docx docx 34.17 2022-11-15 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 IPU.doc doc 97 2022-11-15 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 oświadczenie dotyczące podwykonawstwa.doc doc 31.5 2022-11-15 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 35.5 2022-11-15 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 47.5 2022-11-15 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 oświadczenie o potwierdzenie danych z JEDZ (1).docx docx 16.15 2022-11-15 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 8 wykaz dostaw.doc doc 32 2022-11-15 13:49:25 Public message
Załącznik nr 9 Oswiad.-wykonawcy-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp-zamowienia-o-wartosci-rownej-i-powyzej-progow.docx docx 22.46 2022-11-15 13:49:25 Public message
ZAPYTANIA NR 1 (1).doc doc 118.5 2022-11-23 15:04:26 Public message
ZAPYTANIA NR 1 - ZMIANA (1).doc doc 119 2022-11-24 08:11:36 Public message
SWZ - ZMIANA NR 1.docx docx 138.17 2022-11-24 10:07:56 Public message
ZAPYTANIA NR 2 .doc doc 779 2022-12-01 14:43:51 Public message
ZAPYTANIA NR 3 .doc doc 1449.5 2022-12-02 12:26:09 Public message
ZAPYTANIA NR 4 .doc doc 127.5 2022-12-05 09:58:09 Public message
ZAPYTANIA NR 5.doc doc 85 2022-12-07 13:27:19 Public message
informacja_o_maksymalnej_kwocie_na_realizacje_zamowienia (1).docx docx 17.1 2022-12-16 07:24:47 Public message
ZP - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT str 1.doc (2).doc doc 92.5 2022-12-16 14:12:14 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAD. NR 1, 2, 3, 25.pdf pdf 66.59 2023-01-17 08:55:57 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYST. OFERT.pdf pdf 298.21 2023-01-27 08:59:59 Public message

Announcements

2023-01-27 08:59 Ewa Kwiatkowska Szanowni Państwo
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie, informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu oznaczonym numerem ZP/PN - 6/2022 pn. "Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 25 zadań"
W zadaniach, w których postępowanie zostało unieważnione, będzie powtórzone o czym Zamawiający powiadomi Wykonawców, biorących udział w naszym postępowaniu .
Dziękujemy Państwu za udział w naszym postępowaniu .
Z wyrazami szacunku
Ewa Kwiatkowska

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-01-17 08:55 Ewa Kwiatkowska Szanowni Państwo

SP ZOZ w Rypinie, publikuje informację o wyborze oferty w zadaniach Nr 1, 2, 3 i 25 . Zamawiający dokonał częściowego rozstrzygnięcia ze względu na pilność potrzeby zakupu sprzętu medycznego w tych zadaniach .
Dziękujemy Państwu za udział w naszym postępowaniu przetargowym.

Pozdrawiam
Ewa Kwiatkowska

ZAWIADOMIENIE O WYNI [...].pdf

2022-12-16 14:12 Ewa Kwiatkowska Informacja z otwarcia ofert w zakresie postepowania ZP/PN - 6/2022

ZP - INFORMACJA Z OT [...].doc

2022-12-16 10:00 Buyer message Zamawiający poda przed otwarciem ofert.
2022-12-16 07:24 Ewa Kwiatkowska Informacja o zabezpieczonych środkach

informacja_o_maksyma [...].docx

2022-12-07 13:27 Ewa Kwiatkowska Szanowni Państwo

SP ZOZ w Rypinie, publikuje treśc zapytań i odpowiedzi nr 5

Pozdrawiam
Ewa Kwiatkowska

ZAPYTANIA NR 5.doc

2022-12-05 09:58 Ewa Kwiatkowska Szanowni Państwo
SP ZOZ w Rypinie, publikuje treść zapytań i odpowiedzi nr 4

Pozdrawiam
Ewa Kwiatkowska

ZAPYTANIA NR 4 .doc

2022-12-02 12:26 Ewa Kwiatkowska Szanowni Państwo
SP ZOZ w Rypinie, publikuje treść zapytań i odpowiedzi nr 3

Pozdrawiam
Ewa Kwiatkowska

ZAPYTANIA NR 3 .doc

2022-12-01 14:43 Ewa Kwiatkowska Szanowni Państwo
SP ZOZ w Rypinie, publikuje treść pytań i odpowiedzi nr 2

Pozdrawiam
Ewa Kwiatkowska

ZAPYTANIA NR 2 .doc

2022-12-01 13:24 Ewa Kwiatkowska Szanowni Państwo
SP ZOZ w Rypinie, publikuje treść zapytań i odpowiedzi nr 2

Pozdrawiam
Ewa Kwiatkowska
2022-11-24 10:07 Ewa Kwiatkowska Szanowni Państwo
SP ZOZ w Rypinie, publikuje SWZ ze zmianami w zakresie wykazania zdolności technicznej lub zawodowej poprzez udokumentowanie należytego wykonania dostaw

Pozdrawiam
Ewa Kwiatkowska

SWZ - ZMIANA NR 1.d [...].docx

2022-11-24 08:11 Ewa Kwiatkowska Szanowni Państwo
SP ZOZ w Rypinie, publikuje zmianę w odpowiedziach Nr 1 . Zmianę naniesiono kolorem czerwonym ( str. 5) dotyczy zadania na lampy .

Pozdrawiam
Ewa Kwiatkowska

ZAPYTANIA NR 1 - ZM [...].doc

2022-11-23 15:04 Ewa Kwiatkowska Szanowni Państwo
SP ZOZ w Rypinie, publikuje treść zapytań i odpowiedzi do niniejszego postepowania
Pozdrawiam
Ewa Kwiatkowska

ZAPYTANIA NR 1 (1). [...].doc

2022-11-15 13:49 Ewa Kwiatkowska Zamawiający załącza dwa załączniki do SWZ - wymagane

Załącznik nr 8 wykaz [...].doc

Załącznik nr 9 Oswi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2279