Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 80.272.454.2022 Wyłonienie wykonawcy do organizacji startów sekcji wyczynowych KU AZS UJ w rozgrywkach piłkarskich i futsalowych kobiet w Polsce oraz reprezentacji UJ w akademickich rozgrywkach sportowych w 2023.

Deadlines:
Published : 14-11-2022 12:31:00
Placing offers : 16-12-2022 10:00:00
Offers opening : 16-12-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
454-2022 (2) SWZ.pdf pdf 772.85 2022-11-14 12:31:00 Proceeding
454-2022 (1) Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.08 2022-11-14 12:31:00 Proceeding
454-2022 (3) SWZ.docx docx 128.78 2022-11-14 12:31:00 Proceeding
454-2022 (4) JEDZ.xml xml 127.41 2022-11-14 12:31:00 Proceeding
454-2022 (5) Modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 243.1 2022-12-02 09:52:00 Public message
454-2022 (6) Ujednolicowny SWZ po modyfikacjach z dnia 02.12.2022 r.pdf pdf 773.19 2022-12-02 09:52:00 Public message
454-2022 (7) Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 280.9 2022-12-16 12:22:06 Public message
454-2022 (8) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I i II.pdf pdf 208.02 2022-12-28 08:12:27 Public message
454-2022 (9) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. I i II.pdf pdf 145.68 2023-01-27 10:03:10 Public message

Announcements

2023-01-27 10:03 Joanna Piecuch Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. I i II

454-2022 (9) Ogłosze [...].pdf

2022-12-28 08:12 Joanna Piecuch Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I i II postępowania

454-2022 (8) Zawiado [...].pdf

2022-12-16 12:22 Joanna Piecuch Informacja z otwarcia ofert

454-2022 (7) Informa [...].pdf

2022-12-16 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
- część I - 808.375,00 PLN
- część II - 811.250,00 PLN
2022-12-02 09:52 Joanna Piecuch Modyfikacja treści SWZ

454-2022 (5) Modyfik [...].pdf

454-2022 (6) Ujednol [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 432