Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.57.2022 Usługi pocztowe w roku 2023 na rzecz Gminy Kosakowo

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 10-11-2022 15:49:00
Placing offers : 21-11-2022 11:00:00
Offers opening : 21-11-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08dac317-0b54-66ae-9747-5400117e367b.pdf pdf 121.26 2022-11-10 15:49:00 Proceeding
SWZ pocztowe.pdf pdf 411.26 2022-11-10 15:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy z dnia 09.11.2022.doc doc 184 2022-11-10 15:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 25.05 2022-11-10 15:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 20.2 2022-11-10 15:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie wykonawców na podstawie art.117.docx docx 13.9 2022-11-10 15:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 188.28 2022-11-10 15:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 362.97 2022-11-10 15:49:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 18.11.2022.docx docx 28.52 2022-11-18 15:25:15 Public message
poprawiony Załącznik nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 30.08 2022-11-18 15:25:15 Public message
poprawiony Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy.docx docx 65.09 2022-11-18 15:25:15 Public message
Unieważnienie postępowania.docx docx 13.38 2022-11-21 12:53:48 Public message

Announcements

2022-11-21 12:53 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o unieważnieniu postepowania.

Unieważnienie postęp [...].docx

2022-11-21 11:00 Buyer message Szanowni państwo, na finansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 277 904,00 zł brutto
2022-11-18 15:25 Aleksandra Nikielska Szanowni państwo, w załączniku wyjaśnienia treści SWZ z dnia 18.11.2022 r. oraz poprawiony załącznik nr 5 i 6 do SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].docx

poprawiony Załącznik [...].docx

poprawiony Załącznik [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 328