Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa ręcznego spektrometru Ramana szczegółowo opisanego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1. Projekt pn. „Wzmocnienie metod wykrywczych, prowadzących do skutecznego zwalczania przestępczości transgranicznej, wymierzonej w finanse Unii Europejskiej”, finansowanego z Programu Unii Europejskiej Hercule III. Nr identyfikacyjny Projektu: 101012349.

Deadlines:
Published : 02-11-2022 15:22:00
Placing offers : 09-11-2022 15:00:00
Offers opening : 10-11-2022 10:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Regulamin obowiązujący Wykonawców

składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej

oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 1. Zamówienia realizowane przez KWP w Białymstoku za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.

 2. KWP w Białymstoku nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

 3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

 4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Białymstoku nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.

 5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.

 6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 7. Płatność nastąpi po realizacji zamówienia. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od otrzymania przez KWP w Białymstoku prawidłowo wystawionej faktury.

 8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.

 9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Białymstoku zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 10. KWP w Białymstoku wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

 11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Białymstoku zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.

 12. KWP w Białymstoku zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Białymstoku.

 13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 14. KLAUZULA RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku;

  2. nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

inspektor ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – dane zostały zamieszczone na stronie BIP KWP w Białymstoku, adres e-mail inspektora danych osobowych: iod.kwp@bk.policja.gov.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu:

 1. prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 2. w przypadku zawarcia umowy - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Komendancie Wojewódzkim Policji w Białymstoku, tj. realizacji jej postanowień;

  1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania lub umowa zawarta z wybranym wykonawcą i dokumentacja ją dotycząca;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. do celów przeprowadzenia postępowania o zamówienie zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, przez okres wynikający z kategorii archiwalnej od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

 2. do celów realizacji umowy przez okres jej realizacji,

 3. po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

 1. przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa do celów dokonywania rozliczeń,

 2. przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa regulujących przebieg postępowań z tego tytułu do celów dochodzenia tychże roszczeń,

 3. przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji,

 4. przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych;

  1. w przypadku zamówień publicznych oraz umów prowadzonych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględniał będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka pomocowego;

  2. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi bowiem przepis prawa;

  3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  4. posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  1. nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Oświadczenie wykonawcy składającego ofertę:

Oświadczam, że:

 wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

/W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie/

      Zgodnie z art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” –  ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835 15 kwietnia w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

 2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca wniosek                    o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ spektrometr.pdf pdf 1577.57 2022-11-02 15:22:00 Proceeding
Umowa spektrometr UE.doc doc 183.5 2022-11-02 15:22:00 Proceeding
OPZ spektrometr.pdf pdf 1577.57 2022-11-02 15:22:00 Subject of the order
kryteria oceny Ramana.pdf pdf 403.41 2022-11-02 15:22:00 Subject of the order
Umowa spektrometr UE.doc doc 183.5 2022-11-02 15:22:00 Subject of the order
kryteria oceny Ramana.pdf pdf 403.41 2022-11-02 15:22:00 Criterion
OPZ spektrometr.pdf pdf 1577.57 2022-11-02 15:22:00 Criterion
kryteria oceny Ramana.pdf pdf 403.41 2022-11-02 15:22:00 Criterion
Umowa spektrometr UE.doc doc 183.5 2022-11-02 15:22:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ręczny spektrometr Ramana Opis Przedmiotu Zamówienia, Umowa-wzór i kryterium oceny oferty w załączniku

OPZ spektrometr.pdf

kryteria oceny Raman [...].pdf

Umowa spektrometr UE [...].doc

1 set KMP Białystok
ul. Bema 4
15-369, Białystok
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required

kryteria oceny Raman [...].pdf

OPZ spektrometr.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 12.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Kryterium oceny ofert 40% Dostępny jako załącznik. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

kryteria oceny Raman [...].pdf

(0)
6 Umowa - wzór - Dostępna jako załącznik. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Umowa spektrometr UE [...].doc

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 281