Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZS.4.2022/RPO „Organizacja dowozu dzieci do Placówki Wsparcia Dziennego w Brniu” w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Dąbrowskiego”

Jarosław Boryczka
Powiat Dąbrowski Department: Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu
Deadlines:
Published : 26-10-2022 12:02:00
Placing offers : 03-11-2022 10:00:00
Offers opening : 03-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 431.15 2022-10-26 12:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ formularz ofertowy.doc doc 84 2022-10-26 12:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ oświadczenia wykonawcy.doc doc 67.5 2022-10-26 12:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ oświadczenie dotyczące udostępniania zasobów.doc doc 54.5 2022-10-26 12:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ grupa kapitałowa.doc doc 53.5 2022-10-26 12:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ wykaz narzędzi.docx docx 44.61 2022-10-26 12:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ wykaz usług.doc doc 57 2022-10-26 12:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ wykaz osób.docx docx 44.66 2022-10-26 12:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.73 2022-10-26 12:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ projekt umowy.pdf pdf 156.7 2022-10-26 12:40:14 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 223.67 2022-11-03 12:35:46 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 60.32 2022-11-03 15:20:08 Public message

Announcements

2022-11-03 15:20 Jarosław Boryczka Zespół Szkół im. Władysław Stanisława Reymonta w Brniu zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zawiadamia, że unieważniono postępowanie.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-11-03 15:15 Jarosław Boryczka The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-03 12:35 Jarosław Boryczka Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-11-03 10:00 Buyer message 70 400,00 zł brutto
2022-11-02 15:06 Jarosław Boryczka Zamawiający prostuje oczywiste omyłki pisarskie Specyfikacji Warunków Zamówienia polegające na zmianie roku składania i otwarcia ofert oraz roku związania ofertą. Powinien być rok 2022 a nie 2021. Rozdział XVI. Termin związania ofertą. Powinno być : 1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2.12.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Rozdział XVII. Miejsce i termin składania ofert. Powinno być: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatdabrowski do dnia 3.11.2022 r. do godziny 10:00. Rozdział XIX. Otwarcie ofert. Powinno być: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.11.2022 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem Platformy
2022-11-02 11:36 Jarosław Boryczka The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 240