Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-81/22 Dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz osprzętu do urządzeń medycznych - AE/ZP-27-81/22

Deadlines:
Published : 26-10-2022 10:29:00
Placing offers : 22-11-2022 09:00:00
Offers opening : 22-11-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

9. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu

10. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie własne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 162.5 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 971.16 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1124.63 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 171.5 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 84.84 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 127.6 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 41 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 43.5 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 43 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 49 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 48.5 2022-10-26 10:29:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 4855.65 2022-11-03 13:02:40 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.pdf pdf 8519.45 2022-11-10 14:37:12 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 363.94 2022-11-15 11:45:26 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4.PDF PDF 330.4 2022-11-15 13:37:20 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 96.83 2022-11-22 09:22:22 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 4488.42 2022-11-22 14:41:24 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 1077.07 2022-12-21 12:35:38 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.pdf pdf 2475.95 2023-01-10 13:48:19 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 5963.34 2023-01-18 14:09:06 Public message

Announcements

2023-01-18 14:09 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1, 2, 7, 11, 12, 14-16, 26, 29, 32-34, 36, 39-46, 49, 50, 52-60, 62, 63 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w Pakietach Nr 3, 5, 10, 13, 25, 30, 31, 35, 37, 38, 47, 48, 51, 61.

Informacja o wyborze [...].PDF

2023-01-10 13:48 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 4, 6, 9, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-21 12:35 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 8, 17, 19, 22.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-11-22 14:41 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-11-22 09:22 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-11-15 13:37 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-11-15 11:45 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-11-10 14:37 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-11-03 13:02 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2062