Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5750.291.1.148.2022.MRO Dostawa mikroskopu stereoskopowego badawczego z fluorescencją z kamerą cyfrową oraz jednostką sterującą (komputer) dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Małgorzata Rothe
Uniwersytet Gdański
Deadlines:
Published : 14-10-2022 09:46:00
Placing offers : 14-11-2022 10:00:00
Offers opening : 14-11-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 1.148.pdf pdf 139.6 2022-10-14 09:46:00 Proceeding
SWZ 1.148.pdf pdf 518.01 2022-10-14 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 1.148..doc doc 159 2022-10-14 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz JEDZ 1.148..doc doc 312 2022-10-14 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3A - oświadczenie 1.148..docx docx 119.29 2022-10-14 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3B - oświadczenie 1.148..docx docx 118.26 2022-10-14 09:46:00 Proceeding
ZACZNI~2.DOC DOC 146.5 2022-10-14 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy 1.148.zip zip 326.1 2022-10-14 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1.173.pdf pdf 160.91 2022-10-14 09:46:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ 148 - zestaw nr 1.pdf pdf 475.62 2022-11-04 11:07:44 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 148 - zestaw nr 2.pdf pdf 221.22 2022-11-04 13:12:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert 1.148..pdf pdf 296.99 2022-11-14 10:59:18 Public message
Informacja o wyborze 148.pdf pdf 183.6 2022-12-30 11:51:20 Public message

Announcements

2022-12-30 11:51 Małgorzata Rothe Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej. Pismo w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-14 10:59 Małgorzata Rothe Zamawiający, Uniwersytet Gdański, działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) po otwarciu ofert udostępnia następujące informacje. Pismo w załączeniu.

Z powaząniem,
Małgorzata Rothe

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-14 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 176 000,00 PLN brutto.
2022-11-04 13:12 Małgorzata Rothe W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ przesłany do przedmiotowego postępowania, Zamawiający działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień. Pismo w załączeniu.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-11-04 11:07 Małgorzata Rothe W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ przesłany do przedmiotowego postępowania, Zamawiający działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień. Pismo w załączeniu.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 740