Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Prowadzenie zajęć na WNoB z przedmiotu "Techniczne systemy zabezpieczeń"

Deadlines:
Published : 29-09-2022 09:18:00
Placing offers : 11-10-2022 09:00:00
Offers opening : 11-10-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia.


Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu z przedmiotu "Techniczne systemy zabezpieczeń" na IV roku studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023.


Ilość godzin: 

- wykłady: 16 godzin

- ćwiczenia: 14 godzin


Łączna ilość godzin do przeprowadzenia w roku akademickim 2022/2023: 30 (jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut). 


Wymagania wobec wykonawcy:

posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, uzyskanego w zakresie nauk ścisłych lub technicznych;

posiadanie kompetencji merytorycznych do prowadzenia zajęć ze studentami uczelni wyższej;

- mile widziane doświadczenie w zakresie ochrony i zabezpieczenia obiektów;

- podpisanie umowy - zlecenia.


Wykonawca będzie zobowiązany posiadać własny zestaw podręczników oraz innych materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć wg wskazań Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć zgodnie z kartą przedmiotu dostarczoną przez Zamawiającego. Wykonawca będzie prowadził zajęcia opierając się na semestralnym rozkładzie zajęć. Płatność za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin w danym miesiącu, dokonywana w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę rachunku, na formularzu określonym przez Zamawiającego.


Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (odpis dyplomu - kopia) i życiorys zawodowy. 

Powyższe informacje muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie występuje podatek vat.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oświadczenie.docx docx 11.95 2022-09-29 09:18:00 Proceeding
platforma zakupowa - klauzula informacyjna.docx docx 112.81 2022-09-29 09:18:00 Proceeding
wzór umowy-zlecenia.doc doc 144 2022-09-29 09:18:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Techniczne systemy zabezpieczeń - wykłady - 16 h - (0)
2 Techniczne systemy zabezpieczeń- ćwiczenia - 14 h - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - - (0)
3 Termin realizacji - - (0)
4 Dodatkowe koszty - - (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 298