Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.272.55.2022 Realizacja badania ewaluacyjnego pn.„Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej wdrażanych w województwie podlaskim”

Łukasz Czułowski
Województwo Podlaskie Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-10-2022 08:39:00
Placing offers : 21-10-2022 09:00:00
Offers opening : 21-10-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ BZP.272.55.2022.pdf pdf 618.43 2022-10-07 08:39:00 Proceeding
BZP.272.55.2022 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.01 2022-10-07 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 160.13 2022-10-07 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 159.5 2022-10-07 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 54 2022-10-07 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 do SWZ - Formularz koncepcji badania.docx docx 30.88 2022-10-07 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.docx docx 21.63 2022-10-07 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia o podstawach wykluczenia.docx docx 23.54 2022-10-07 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5a do SWZ - wzór oświadczenia o podstawach wykluczenia (2).docx docx 23.16 2022-10-07 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ- Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 20.56 2022-10-07 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz osób wchodzących w skład zespołu badawczego.docx docx 28.55 2022-10-07 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór zobowiązania.doc doc 40.5 2022-10-07 08:39:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - formularz oceny koncepcji i metodyki badania.docx docx 30.79 2022-10-07 08:39:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 341.06 2022-10-21 09:32:43 Public message

Announcements

2022-10-21 09:32 Łukasz Czułowski Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-21 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 180 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 551