Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NIP.271.2.17.2022.KK Remont drogi gminnej w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Sosnowa

Kornelia Kowalska
Gmina Wręczyca Wielka
Deadlines:
Published : 16-09-2022 10:35:00
Placing offers : 20-09-2022 10:00:00
Offers opening : 20-09-2022 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


1. Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka

zaprasza do złożenia oferty na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Sosnowa.

2.     Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej obejmować będzie w szczególności: 

1)      prace przygotowawcze,

2)     roboty w zakresie nawierzchni,

3)      prace wykończeniowe.

Szczegółowy zakres opisany jest za pomocą przedmiaru robót, który jest załącznikiem do zapytania.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót.

3.  Przebudowa drogi zostanie wykonana z materiałów należących do Wykonawcy.

4.  Wykonawca oświadczy, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje pozwalające na należyte wykonanie umowy.

5.  Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy – 36 miesięcy

6.  Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

7.   Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: cena za wykonanie zamówienia – 100%

8.  Termin realizacji zamówienia: trzy tygodnie od dnia podpisania umowy

9.  Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy przesłać do dnia 20.09.2022 r. do godz. 10.00 za pośrednictwem platformy zakupowej.

10.Warunki płatności: do 30 dni po przedłożeniu faktury wraz z obmiarem i protokołem odbioru.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kornelia Kowalska, Sylwia Krej-Wacowska tel. 34 3778422,

12. Sposób przygotowania oferty: do oferty należy załączyć wypełniony formularz ofertowy, kosztorys ofertowy w formie pisemnej, w języku polskim.

13. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

15. Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka. 

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej - (e-mail  inspektor@odocn.pl,  nr tel. służbowego – 602 762 036). 

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z robotami budowlanymi przy przebudowie drogi gminnej.

4)      odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wręczyca Wielka.

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  i archiwizowane zgodnie z ustawą  z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

6)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

7)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

8)      podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne ze wzglądu zlecenie wykonania robót drogowych, o którym mowa w pkt.3 klauzuli;

9)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 34 377 84 22  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.plAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Przebudowa drogi WW.docx docx 14.22 2022-09-16 10:35:00 Proceeding
Przedmiar Wręczyca Wielka, ul. Sosnowa.pdf pdf 285.13 2022-09-16 10:35:00 Proceeding
Zapytanie o cenę przebudowę WW.docx docx 55.03 2022-09-16 10:35:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Sosnowa. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Sosnowa. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 166