Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.7013.822.1.2022.KW Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych- Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego

Kamil Wróblewski
Gmina Miasto Krosno Department: Wydział Inwestycji
Deadlines:
Published : 15-09-2022 15:37:00
Placing offers : 22-09-2022 10:00:00
Offers opening : 22-09-2022 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

I.7013.822.1.2022.KW                                                                                                                                                                                                                                                    Krosno, dnia 15.09.2022 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A

OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:

opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (w skrócie PFU) dla zadania pn.Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych”- „Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego”. Opracowanie to stanowić będzie podstawę do ogłoszenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.


Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV-71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV-71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

CPV-71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

CPV-71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

CPV-71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

CPV-71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

CPV-71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

CPV-71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych

CPV-71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (w skrócie PFU) dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych”- „Opracowanie Programu Funkcjonalno- użytkowego”. Opracowanie to stanowić będzie podstawę do ogłoszenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem inwestycji zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych”, którego dotyczyć ma opracowanie PFU jest:

1.      Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych na terenie kompleksu otwartych basenów przy ul. Bursaki 29, nr działki ewidencyjnej 1720, które zasilać będą:

a) Halę Sportowo - Widowiskową MOSiR Krosno - instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp zabudowana na dachach budynków zaplecza basenu,  począwszy od strony Hali, z optymalnym wykorzystaniem powierzchni, nr ewidencyjne budynków 4030, 4031, 4032 i 4033. Falowniki do zasilania hali będą umieszczone w pomieszczeniach technicznych zaplecza basenowego, natomiast zasilanie hali zostanie wykonane kablem ziemnym. Układ rozliczeniowo- pomiarowy znajduje się w Hali.

b) Kompleks basenów i lodowisko - instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp zabudowana na dachach budynków zaplecza basenu, jako kolejna  począwszy od strony Hali, nr ewidencyjne budynków 4030, 4031, 4032 i 4033. Kompleks basenów otwartych i lodowisko są włączone do jednego układu rozliczeniowo-pomiarowego. W pomieszczeniu stacji uzdatniania i filtracji na ścianie zostaną zabudowane falowniki dla tej części instalacji.

2.       Modernizacja oświetlenia Hali Sportowo - Widowiskowej MOSiR Krosno przy ul. Bursaki 29 w zakresie pomieszczenia areny sportowej z widownią , z wykonaniem na materiałach LED w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania pierwotnego. Przewiduje się całkowitą wymianę w większości żarowych opraw i źródeł światła na oprawy i źródła światła LED wraz z układem sterowania poziomem luminacji i dla niektórych opraw koloru, co pozwoli również na aranżacje efektów świetlnych w czasie widowisk. Zaplanowano wymianę ok. 86 opraw.

3.      Modernizacja oświetlenia Hali przy ul. Legionów  w zakresie pomieszczenia hali sportowej z widownią, z wykonaniem na materiałach LED w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania pierwotnego . Przewiduje się wymianę opraw i źródeł światła na oprawy i źródła światła LED. Zaplanowano wymianę ok. 18 opraw.

2.Termin wykonania zamówienia:  rozpoczęcie  - od dnia podpisania umowy

                                                             zakończenie – 24.10.2022 r.

3.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone  w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

5.Opis sposobu przygotowania ofert:

a)      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b)      Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

c)      Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

d)     Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.

e)      Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

f)       W przypadku awarii Platformy, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

g)      Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza oferty przygotowanego przez Zamawiającego oraz pozostałych załączników.

h)      Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krosno na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania do dnia 22 września 2022r., do godziny 10.00.

i)        Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

j)        Po wypełnieniu Formularza oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

k)      W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

l)        Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

m)    Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

n)      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2022r. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, Krosno, ul. Lwowska 28a, pokój nr 210, o godzinie 11.00.

o)      Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie przedmiotowego postępowania.

p)      Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w SWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy.

q)      Oferta powinna być:

a.       sporządzona na podstawie załączników SWZ w języku polskim,

b.      złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

c.       podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione;

r)       Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

s)       Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

t)       Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca obowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

u)      Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB.

v)      Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.

w)    Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.

x)      Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

y)      Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

z)      Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

aa)  Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

bb)  Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.

cc)   Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.

 

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Kamil Wróblewski -
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro , pokój Nr 210), w poniedziałki w godz. 730 do 1630, od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530, w piątki w godz. 730 do 1430, tel. (13) 47 43 210, e-mail: wroblewski.kamil@um.krosno.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie postępowania.doc doc 71.5 2022-09-15 15:37:00 Proceeding
SWZ.doc doc 116.5 2022-09-15 15:37:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 313.23 2022-09-15 15:37:00 Proceeding
Odpowiedz na pytanie nr 1.doc doc 490 2022-09-19 14:36:00 Public message
Odpowiedz na pytanie nr 2.doc doc 500 2022-09-19 14:36:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 34.5 2022-09-23 08:47:01 Public message
Informacja o wyborze.doc doc 35 2022-09-28 08:51:12 Public message

Announcements

2022-09-28 08:51 Kamil Wróblewski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].doc

2022-09-23 08:47 Kamil Wróblewski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2022-09-19 14:36 Kamil Wróblewski Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie [...].doc

2022-09-19 14:36 Kamil Wróblewski Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 400