Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.15.2022 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowania terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie

Monika Wilczyńska
Gmina Miejska Człuchów
Deadlines:
Published : 05-09-2022 13:08:00
Placing offers : 22-09-2022 10:00:00
Offers opening : 22-09-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 2476.5 2022-09-05 13:08:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 73.85 2022-09-05 13:08:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 527.52 2022-09-05 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 54.05 2022-09-05 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 i 2 do SWZ.docx docx 40.5 2022-09-05 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 18.94 2022-09-05 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.docx docx 21.18 2022-09-05 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.pdf pdf 854.32 2022-09-05 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.pdf pdf 2584.24 2022-09-05 13:08:00 Proceeding
Protokół z wizji lokalnej OSiR plaża.pdf pdf 821.24 2022-09-20 15:36:14 Public message
Informacja o złożonych ofertach.docx docx 25.99 2022-09-22 11:57:44 Public message
unieważnienie plaza.docx docx 13.7 2022-09-26 10:01:48 Public message

Announcements

2022-09-26 10:01 Monika Wilczyńska Informacja o unieważnieniu postępowania Zamawiający, na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.

unieważnienie plaza. [...].docx

2022-09-22 11:57 Monika Wilczyńska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowania terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710), przedstawia informację z otwarcia ofert.

Informacja o złożony [...].docx

2022-09-22 10:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710.), przekazuje informację o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 2 500 000 zł

2022-09-20 15:36 Monika Wilczyńska Człuchów, 20.09.2022r.
Zamawiający przekazuje informacje zgodnie z pkt 3.17 SWZ. W załączeniu do niniejszej wiadomości znajduje się protokół z odbytej wizji lokalnej. Podczas wizji wykonawcy nie zadawali pytań

Protokół z wizji lok [...].pdf

2022-09-12 11:12 Monika Wilczyńska Człuchów, dnia 12.09.2022r.
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1710) – zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w podstawowym o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawców, na które udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 2: Zamawiający zawarł w SWZ wymóg co do doświadczenia o zapisie:− 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie bądź remoncie obiektu infrastruktury turystycznej użyteczności publicznej w postaci budynku o przeznaczeniu noclegowym o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto.
Powyższy zapis bardzo ogranicza liczbę potencjalnych Wykonawców. Tym samym czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie referencji na budowę , przebudowę bądź remoncie obiektu użyteczności publicznej w postaci budynku o wartości 1 000 000,00 zł brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację wymogu przez zmianę treści.
Zgodnie z tym treść: − 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie bądź remoncie obiektu infrastruktury turystycznej użyteczności publicznej w postaci budynku o przeznaczeniu noclegowym o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto.
Zmienia się na treść: − 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie bądź remoncie obiektu użyteczności publicznej w postaci budynku o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SWZ.
Zamawiający nie będzie przedstawiał uaktualnionego SWZ ani załączników
2022-09-07 12:48 Monika Wilczyńska Człuchów, dnia 07.09.2022r.
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1710) – zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w podstawowym o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawców, na które udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1: Prosimy o uzupełnienie rzutu parteru budynku bazy noclegowej - brak rysunku w dokumentacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rzutu parteru budynku noclegowego. Ponadto informuje, iż w ramach zadania na parterze planowana jest wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace na elewacji zgodnie z opisem PFU (Załączniki do SWZ). Nie planuje się żadnych prac na parterze wewnątrz budynku.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SWZ.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 657