Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.44.2022 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, parkingów urządzonych oraz chodników przy drogach powiatowych w sezonie 2022-2023

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 02-09-2022 13:46:00
Placing offers : 04-10-2022 11:00:00
Offers opening : 04-10-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 1C do SWZ.doc doc 94.5 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
Załacznik nr 1D do SWZ.doc doc 94.5 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
Załacznik nr 1E do SWZ.doc doc 95 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 3178.8 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
SWZ ZIMA 2022.pdf pdf 1233.08 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
Załacznik nr 1A do SWZ.doc doc 95 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
Załacznik nr 1B do SWZ.doc doc 95 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZespd-request (2).zip zip 84.97 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 20.19 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie wykonawców na podstawie art.117.docx docx 13.94 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ grupa kapitałowa.docx docx 20.83 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
Załacznik nr 6 do SWZ Wzór Umowy zimowe utrzymanie 2022-2023.pdf pdf 171.92 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ_Wykaz narzędzi.docx docx 18.68 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia art. 5k rozporządzenia.docx docx 25.01 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ Oświadczenie o aktualności.docx docx 19.8 2022-09-02 13:46:00 Proceeding
poprawiona SWZ ZIMA 2022.pdf pdf 1250.5 2022-09-30 14:25:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 17.38 2022-10-04 13:58:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 17.76 2022-10-05 11:59:40 Public message
unieważnienie postępowania w częsci 3,4 i 5 informacja strona internetowa.docx docx 16.1 2022-10-05 15:35:13 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 2.docx docx 17.46 2022-10-31 20:38:13 Public message

Announcements

2022-10-31 20:38 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].docx

2022-10-05 15:35 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja unieważnieniu postępowania w części 3, 4 i 5.

unieważnienie postęp [...].docx

2022-10-05 11:59 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w związku z wykryciem omyłki, w załączniku zamieszamy poprawiona informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-10-04 13:58 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-10-04 11:00 Buyer message Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na realizacje zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w części 1 kwotę 298252,50 zł brutto; w części 2 kwotę 181933,70 zł brutto; w części 3 kwotę 155091,30 zł gross ; w części 4 kwotę 98423,00 zł brutto; w części 5 kwotę 277374,50 zł brutto
2022-09-30 14:25 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku poprawiona przez Zmawiającego SWZ. Korekta dotyczy wykreślenia zdublowanego wykazu ulic oraz omyłkowo wyodrębnionego rejonu 6 (który nie został utworzony), poprawy numeru załącznika z 10 na 8, oraz zmiany długości odcinka ul. Andersa. Wszystkie zmiany zostały oznaczone.

poprawiona SWZ ZIMA [...].pdf

2022-09-30 14:15 Aleksandra Nikielska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 919