Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.16.2022 Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie – budowa trybun i oświetlenie terenu

Marcin Adaszewski
Gmina Miejska Człuchów
Deadlines:
Published : 02-09-2022 12:49:00
Placing offers : 19-09-2022 11:00:00
Offers opening : 19-09-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 175.09 2022-09-02 12:49:00 Proceeding
02_SWZ-sig.pdf pdf 1186.21 2022-09-02 12:49:00 Proceeding
03_zalacznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.docx docx 38.39 2022-09-02 12:49:00 Proceeding
04_zalacznik nr 2 do SWZ - oswiadczenie wykonawcy art. 125 ust.1 (1).docx docx 38.57 2022-09-02 12:49:00 Proceeding
05_zalacznik nr 3 do SWZ oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 29.95 2022-09-02 12:49:00 Proceeding
06_zalacznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 32.53 2022-09-02 12:49:00 Proceeding
07_zalacznik nr 5 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 27.68 2022-09-02 12:49:00 Proceeding
08_zalacznik nr 6a i 6b do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 749.61 2022-09-02 12:49:00 Proceeding
09_zalacznik nr 7 do SWZ - wykaz osób.docx docx 26.65 2022-09-02 12:49:00 Proceeding
10_załacznik nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa.7z 7z 8157.02 2022-09-02 12:49:00 Proceeding
informacja z sesji otwarcia ofert-sig.pdf pdf 779.14 2022-09-19 14:10:27 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 773.42 2022-10-06 11:30:48 Public message

Announcements

2022-10-06 11:30 Małgorzata Wrona Zamawiający - Gmina Miejska Człuchów przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie – budowa trybun i oświetlenie terenu".

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-19 14:10 Marcin Adaszewski Informacja z otwarcia ofert

informacja z sesji o [...].pdf

2022-09-19 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
część 1 zamówienia: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie – budowa trybun”: 170 000,00 zł
część 2 zamówienia: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie – oświetlenie terenu”: 110 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 637