Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-64/22 Dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego - AE/ZP-27-64/22

Deadlines:
Published : 24-08-2022 14:19:00
Placing offers : 07-09-2022 09:00:00
Offers opening : 07-09-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za wyjątkiem próbek, o których mowa w pkt.11.7 SWZ, które składa się w terminie do dnia 07.09.2022 r. do godz. 9:00 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z poź.zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w budynku Dyrekcji (Budynek A) Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, pokój nr 13 (Sekretariat) w godz. od 8:00 do 15:00

Na złożonych próbkach muszą znajdować się następujące oznaczenia:
- Nazwa i adres Zamawiającego,
- Nazwa i adres Wykonawcy,
- Napis :
“Próbki do postępowania – sprawa nr AE/ZP-27-64/22 nie otwierać przed 07.09.2022 r., godz. 10:00”

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 95 2022-08-24 14:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 276.15 2022-08-24 14:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 702.98 2022-08-24 14:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 58 2022-08-24 14:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 36.5 2022-08-24 14:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 44 2022-08-24 14:19:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 986.09 2022-08-30 14:22:23 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 160.48 2022-09-07 09:33:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 356.05 2022-09-07 12:54:45 Public message
Informacja o wyborze naj. ofert.y.pdf pdf 2050.03 2022-09-29 14:10:31 Public message

Announcements

2022-09-29 14:10 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 2-8 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1, 9-11.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-07 12:54 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-09-07 09:33 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-08-30 14:22 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 903