Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5750.291.1.120.2022.MRO Dostawa mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego opartego o monochromatory do pomiarów absorbancji, fluorescencji i luminescencji dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Małgorzata Rothe
Uniwersytet Gdański
Deadlines:
Published : 17-08-2022 09:31:00
Placing offers : 20-09-2022 10:00:00
Offers opening : 20-09-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.68 2022-08-17 09:31:00 Proceeding
SWZ.1.120.pdf pdf 451.43 2022-08-17 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 1.120.doc doc 99.5 2022-08-17 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz JEDZ 1.120.doc doc 247 2022-08-17 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Protokół odbioru 1.120..doc doc 71 2022-08-17 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3A - oświadczenie 1.120..docx docx 53.02 2022-08-17 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3B - oświadczenie 1.120..docx docx 51.78 2022-08-17 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3C do SWZ - Oświadczenie w zakresie specustawy sankcyjnej.doc doc 81.5 2022-08-17 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy 1.20.pdf pdf 263.09 2022-08-17 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia 1.120.pdf pdf 144.72 2022-08-17 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3C do SWZ - Oświadczenie w zakresie specustawy sank..doc doc 81.5 2022-09-07 13:21:54 Public message
Otwarcie ofert 1.120..pdf pdf 202.67 2022-09-20 10:31:28 Public message
Scan Inf. o wyborze 1.120..pdf pdf 381.04 2022-10-07 14:30:30 Public message

Announcements

2022-10-07 14:30 Małgorzata Rothe
Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej. Pismo w załączeniu.

Z poważaniem,
Małgorzata Rothe

Scan Inf. o wyborze [...].pdf

2022-09-20 10:31 Małgorzata Rothe Zamawiający, Uniwersytet Gdański, działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert. Pismo w załączeniu.

Otwarcie ofert 1.120 [...].pdf

2022-09-20 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 150 000,00 PLN brutto.
2022-09-07 13:21 Małgorzata Rothe Zamawiający załącza poprawny Załącznik nr 3C do SWZ - Oświadczenie w zakresie specustawy sankcyjnej.
Niniejszy załącznik jest obowiązujący w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem,
Małgorzata Rothe

Załącznik nr 3C do S [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 657