Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-59/22. Wykonanie zadania pn. „Przebudowa Oddziału Dermatologii na Oddział Ginekologii (IV piętro) w istniejącym budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Nr I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie na działce Nr 137/3, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie – Etap I”- AE/ZP-27-59/22

Deadlines:
Published : 16-08-2022 15:45:00
Placing offers : 26-09-2022 09:00:00
Offers opening : 26-09-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Załączniki do postępowania:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik Nr 1 - Formularz  Ofertowy  

4.  Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

5.  Załącznik Nr 2a  - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

6.  Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu  

7.  Załącznik Nr 3a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu  

8. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy  

9. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

10. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy   

11. Załącznik Nr 6a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy  

12. Załącznik Nr 7 - Wykaz robót budowlanych  

13. Załącznik Nr 8 - Wykaz osób  

14. Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

15. Załącznik Nr 10 - Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia  

16. Załącznik Nr 11 - Projekt budowlany branża ARCHITEKTURA  

17. Załącznik Nr 12 - Projekt techniczny branża ARCHITEKTURA  

18. Załącznik Nr 13 - Projekt techniczny branża KONSTRUKCJA  

19. Załącznik Nr 14 - Projekt techniczny branża SANITARNA  

20. Załącznik Nr 15 - Projekt techniczny branża WENTYLACJA i KLIMATYZACJA  

21. Załącznik Nr 16 - Projekt techniczny branża ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA  

22. Załącznik Nr 17 - Projekt techniczny branża GAZY MEDYCZNE  

23. Załącznik Nr 18 - Projekt wykonawczy branża ARCHITEKTURA  

24. Załącznik Nr 19 - Projekt wykonawczy branża KONSTRUKCJA  

25. Załącznik Nr 20 - Projekt wykonawczy branża SANITARNA  

26. Załącznik Nr 21 - Projekt wykonawczy branża WENTYLACJA i KLIMATYZACJA

27. Załącznik Nr 22 - Projekt wykonawczy branża ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA  

28. Załącznik Nr 23 - Projekt wykonawczy branża GAZY MEDYCZNE  

29. Załącznik Nr 24 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA  

30. Załącznik Nr 25 - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych branża SANITARNA  

31. Załącznik Nr 26 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża WENTYLACJA i KLIMATYZACJA  

32. Załącznik Nr 27 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA 

33. Załącznik Nr 28 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża GAZY MEDYCZNE  

34. Załącznik Nr 29 - Przedmiar robót branża ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA  

35. Załącznik Nr 30 - Przedmiar robót branża SANITARNA  

36. Załącznik Nr 31 - Przedmiar robót branża WENTYLACJA i KLIMATYZACJA  

37. Załącznik Nr 32 - Przedmiar robót branża ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA   

38. Załącznik Nr 33 - Przedmiar robót branża GAZY MEDYCZNE  

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 74 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.64 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1013.91 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 34 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a.doc doc 34 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 35.5 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 3a.doc doc 34 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 43.5 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 43 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 43.5 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 6a.doc doc 44 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 128 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 138 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.doc doc 43.5 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 10.doc doc 100 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 11.pdf pdf 6310.13 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 12.pdf pdf 6082.66 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 13.pdf pdf 1289.99 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 14.pdf pdf 857.81 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 15.zip zip 3199.82 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 16.pdf pdf 13556.22 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 17.pdf pdf 1083.41 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 18.pdf pdf 9942.12 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 19.pdf pdf 1388.87 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 20.pdf pdf 1309.92 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 21.zip zip 2663 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 22.pdf pdf 13556.36 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 23.pdf pdf 1791.66 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 24.pdf pdf 774.94 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 25.pdf pdf 56.96 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 26.pdf pdf 681.57 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 27.pdf pdf 1552.42 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 28.pdf pdf 448.24 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 29.pdf pdf 82.3 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 30.pdf pdf 27.98 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 31.pdf pdf 214.29 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 32.pdf pdf 136.11 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 33.pdf pdf 228.69 2022-08-16 15:45:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 332.35 2022-08-22 11:44:06 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 39.84 2022-08-26 10:31:27 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 402.07 2022-08-26 10:32:14 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 39.82 2022-09-07 11:15:10 Public message
Zmiana treści SWZ 2.PDF PDF 403.92 2022-09-07 11:15:59 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 3.pdf pdf 39.81 2022-09-12 15:02:25 Public message
Zmiana treści SWZ 3.PDF PDF 398.71 2022-09-12 15:03:00 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 4.pdf pdf 38.25 2022-09-14 12:32:09 Public message
Zmiana treści SWZ 4.PDF PDF 409.4 2022-09-14 12:32:50 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 5.pdf pdf 38.34 2022-09-19 13:31:26 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 2626.4 2022-09-19 13:32:46 Public message
Załącznik Nr 32 PO ZMIANIE.pdf pdf 137.16 2022-09-19 13:32:46 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 388.52 2022-09-21 11:53:45 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 91.39 2022-09-26 09:35:45 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 328.03 2022-09-26 13:58:56 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 552.27 2022-11-04 12:38:56 Public message

Announcements

2022-11-04 12:38 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-09-26 13:58 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-09-26 09:35 Zamówienia Publiczne Informacja o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-21 11:53 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-09-19 13:32 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2 wraz z Załącznikiem Nr 32 do SWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SWZ.
UWAGA !!! Zmiana Załącznika nr 32 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26-09-2022r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Załącznik Nr 32 [...].pdf

2022-09-19 13:31 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 5

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-09-14 12:32 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ 4
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23-09-2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ 4. [...].PDF

2022-09-14 12:32 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 4

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-09-12 15:03 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ 3
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20-09-2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ 3. [...].PDF

2022-09-12 15:02 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 3

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-09-07 11:15 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ 2
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16-09-2022r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ 2. [...].PDF

2022-09-07 11:15 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-08-26 10:32 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12-09-2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2022-08-26 10:31 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-08-22 11:44 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2470