Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetarg nieograniczony na dostawę 1-funkcyjnego węzła cieplnego o mocy 15,2 kW dla sekcji c.t. w budynku przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy - 78/FZ/2022

Deadlines:
Published : 05-08-2022 12:54:00
Placing offers : 12-08-2022 10:00:00
Offers opening : 12-08-2022 10:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy zaprasza wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla postępowania na:

"Przetarg nieograniczony na dostawę 1-funkcyjnego węzła cieplnego o mocy 15,2 kW dla sekcji c.t. w budynku przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy"


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 12.08.2022 r. do godz. 10:00. 

Wszystkie dokumenty złożone w formie elektronicznej, w tym oferta, muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

UWAGA: W przypadku braku certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego proponujemy złożenie oferty w formie pisemnej.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: Kancelaria Zamawiającego ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

"Przetarg nieograniczony na dostawę 1-funkcyjnego węzła cieplnego o mocy 15,2 kW dla sekcji c.t. w budynku przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy"


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem " "Załącznika nr 2 do SWZ - Formularz oferty" oraz Załącznika nr 4 - Oświadczenie o braku wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022r.

Do oferty musi być wniesione wadium w wysokości 500,00 zł.(słownie: pięćset złotych).

Wadium należy wpłacić na konto: PKO B.P., nr  36 1020 1462 0000 7402 0332 2823 z dopiskiem: 

„Dostawa 1-funkcyjnego węzła cieplnego o mocy 15,2 kW dla sekcji c.t. w budynku przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy”


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod adresem zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 1-f węzeł cieplny 15,2 kW.pdf pdf 298.25 2022-08-05 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.pdf pdf 337.62 2022-08-05 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 62 2022-08-05 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt Umowy 1-f węzeł cieplny 15,2 kW.pdf pdf 293.21 2022-08-05 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku wpisu na listę.docx docx 20.42 2022-08-05 12:54:00 Proceeding
Wynik postępowania.pdf pdf 162.95 2022-08-22 09:38:26 Public message

Announcements

2022-08-22 09:38 Iwona Żuławska
W dniu 22.08.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w pliku:

Wynik postępowania.p [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Węzeł cieplny 1-funkcyjny c.t. o mocy 15,2kW Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SWZ 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wpis do ewidencji - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Attachment required (0)
3 Umowa - akceptuję/-jemy bez zastrzeżeń postanowienia umowy. (0)
4 Brak podstawy wykluczenia - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 185