Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach: Bohaterów Modlina, Warszawska, Legionów, Łęczna, Jasna

Deadlines:
Published : 02-08-2022 13:56:00
Placing offers : 04-08-2022 14:00:00
Offers opening : 04-08-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Na wykonanie zadania pn: „Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach: Bohaterów Modlina, Warszawska, Legionów, Łęczna, Jasna”

 

Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i złożenie oferty dotyczącej wykonania powyższego zadania.

I. Nazwa i adres zamawiającego

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel.(22) 51 22 194; e-mail: agnieszka.grzelak@nowydwormaz.pl

 

II. Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto ustalonym Zarządzeniem Nr 3/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 04 stycznia 2021r.

III. Przedmiot zamówienia

1.            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach: Bohaterów Modlina, Warszawska, Legionów, Łęczna, Jasna”

 

2.            Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 100 dni od dnia podpisania umowy

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.

2.  W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, z uwzględnieniem ust. 5, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl. Zamawiający ma prawo żądać, by każdy dokument został dostarczony do jego siedziby na piśmie w wyznaczonym przez niego terminie.

3.  Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej informacji zwrotnej przesłanej drogą elektroniczną) faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanych drogą elektroniczną, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich dokumentów.

4.  Wykonawca składa ofertę wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

5. Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z postępowaniem, należy kierować za pośrednictwem Platformy zakupowej.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w tym do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest p. Agnieszka Grzelak.

VI. Opis sposobu przygotowania i składania ofert

1.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.       Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3.       Złożenie oferty potwierdza możliwości oraz gotowość Wykonawcy do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

4.       Oferta sporządzona według formularza oferty, który stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego złożona w postaci skanu w formacie PDF lub JPG  za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod zakładką Zamówienia publiczne, do dnia 4 sierpnia 2022 roku do godz. 14:00 - oferty bez załączonego formularza, lub oferty sporządzone w pliku .doc, .odt, a także niepodpisane zostaną odrzucone.

5.       Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu ofert częściowych lub zawierających usługę o innych parametrach niż w/w.

6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. pod poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 6. W przypadku wykonawcy lub uczestnika wykluczonego na podstawie ust. 6, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

7.       Oferta przesłana w inny sposób niż poprzez Platformę zakupową nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert – zostanie uznana za odrzuconą.

8.       Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert.

9.       Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty składane na potwierdzenie spełniania tych warunków oraz sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Podstawą uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie kompletnej
i prawidłowej oferty.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują możliwościami kadrowymi oraz technicznymi do wykonania prac.

3. Wykonawca zobowiąże się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 100 dni od daty podpisania umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do akceptacji warunków płatności określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 – faktura VAT wystawiona po podpisaniu protokołu o zrealizowaniu robót w całości. Termin płatności faktury 30 dni.

5. Wykonawca akceptuje konieczność uwzględnienia w ofercie wszelkich kosztów jakie będzie zobowiązany ponieść z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.       Ceną oferty będzie zaoferowana przez Wykonawcę cena w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

2.       Cena przedstawiona w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1740  z późn. zm.). Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3.  Jeżeli cena oferty będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub/i średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający będzie mógł odrzucić taką ofertę bez wzywania do wyjaśnienia.

 

IX. Kryteria oceny ofert

1.     Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

100%

100

Dla porównania ofert zostanie wzięta pod uwagę:

w kryterium Cena – cena brutto oferty

2.     Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali według następującego wzoru:

Kryterium Cena:

Oferta, w której Wykonawca zaoferuje najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych, otrzyma 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

C = Cmin / Coo x 100% x 100 pkt

gdzie:

C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena;

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert;

Coo – cena oferty ocenianej.

3.     Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).

4.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą ilość punktów.

5.     Zamawiający podpisze z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, umowę o realizację zamówienia zgodnie z  załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

X. Informacja o obowiązku wynikającym z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30,

2) W sprawach ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@nowydwormaz.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia

6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie

z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto ustalonym Zarządzeniem Nr 3/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 04 stycznia 2021r;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)  posiada Pani/Pan:

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)  nie przysługuje Pani/Panu:

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

XI. Informacje dodatkowe

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)    zmiany lub odwołania warunków postępowania;

2)    unieważnienia postępowania.

2.    Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej poprzez Platformę zakupową.

3.    Załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego i jego integralną częścią są:

1)     Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

2)     Załącznik nr 2 - Formularz oferty

3)     Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy SOR.doc doc 90 2022-08-02 13:56:00 Proceeding
formularz ofertowy SOR.pdf pdf 103.13 2022-08-02 13:56:00 Proceeding
OPZ projekty SOR.pdf pdf 76.12 2022-08-02 13:56:00 Proceeding
Umowa.pdf pdf 119.29 2022-08-02 13:56:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze oferty ID647234.pdf pdf 444.77 2022-08-05 10:02:42 Public message

Announcements

2022-08-05 10:02 Agnieszka Grzelak Zawiadomienie o wyborze oferty ID647234

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach: Bohaterów Modlina, Warszawska, Legionów, Łęczna, Jasna Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach: Bohaterów Modlina, Warszawska, Legionów, Łęczna, Jasna 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 100 dni od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, zabezpieczenia terenu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 185