Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.2.70.2022/AS Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla ulic: Mostowej (część 1), Mostowej (część 2), Parowej oraz nieruchomości przy ulicy Pieszej i ulicy Dobrzykowskiej w Płocku.

Agnieszka Szatkowska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 01-08-2022 09:21:00
Placing offers : 05-08-2022 13:00:00
Offers opening : 05-08-2022 13:05:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Zamawiający – Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Płock zaprasza do składania ofert w procedurze przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego na realizację zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł    

pn. :„Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla ulic: Mostowej (część 1), Mostowej (część 2), Parowej oraz nieruchomości przy ulicy Pieszej i ulicy Dobrzykowskiej w Płocku.”

I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.

II. Termin realizacji zamówienia -  stanowi kryterium oceny ofert, maksymalnie 8 miesięcy od podpisania umowy.

III. Kryteria oceny ofert:

 - cena - 60 %

- termin realizacji - 40 %.

Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium cena, oraz maksymalnie 40 pkt w kryterium termin realizacji.A) Kryterium "Cena" (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę.


Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:


          C min

C = --------- x 60 pkt

            Co


gdzie: C min – cena brutto oferty najtańszej;

           Co cena brutto oferty ocenianej.B) Punkty w kryterium „Termin realizacji” (T) zostaną przyznane za zaproponowany przez Wykonawcę termin realizacji:

- do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – 40 pkt,

7 miesięcy od dnia podpisania umowy – 20 pkt,

- 8 miesięcy od dnia podpisania umowy – 0 pkt,


Maksymalny termin realizacji zamówienia 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania należy proponować w pełnych miesiącach.C) Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących

sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie

z poniższym wzorem:

P = C + T


gdzie: P- liczba punktów uzyskanych przez ofertę


Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.IV. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.  

V. Do oferty należy załączyć wypełniony Formularz cenowy.

VI. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami niniejszego ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia,przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.   

VII. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.   

VIII. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt IV i VI.

IX. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

X. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.   

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.   

XII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.   

XIII. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

w zakresie spraw merytorycznych:

- Karolina Tomczak – Zespół Postępowań Odszkodowawczych,

- Agnieszka Chonchera - Zespół Postępowań Odszkodowawczych,

w zakresie spraw formalnych:

- Agnieszka Szatkowska.


KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO 

Gmina Miasto Płock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej„RODO”, informuję, że: 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto – Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock;   

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Płock: iod@plock.eu,   

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla ulic: Mostowej (część 1), Mostowej (część 2), Parowej oraz nieruchomości przy ulicy Pieszej i ulicy Dobrzykowskiej w Płocku." 

 4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w oparciu o art.18 i art. 19 oraz art.74 ust.3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. ( Dz. U. 2021 Poz. 1129 z pózn.zm.) Prawo Zamówień publicznych.   

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;   

 6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych Zamawiający może odrzucić ofertę.   

 7. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;   

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z tym zastrzeżeniem,że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP*;  

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  ______________________

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 58.83 2022-08-01 09:21:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 121.4 2022-08-01 09:21:00 Proceeding
Formularz cenowy.odt odt 16.09 2022-08-01 09:21:00 Proceeding
e-fakturowanie.odt odt 18.41 2022-08-01 09:21:00 Criterion
treśc art 7 ust 1.pdf pdf 18.58 2022-08-01 09:21:00 Criterion

Announcements

2022-08-08 11:52 Agnieszka Szatkowska Zamawiający informuje, iż w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez "D i D" Biuro Nieruchomości i Geodezji Dariusz Dymiński, ul. Jesienna 10/24, 09-407 Płock. Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium cena i termin realizacji.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

1. KA-RO Roman Bornus, ul. Myśliborska 98E/149, 03-185 Warszawa,
łączna cena gross - 63 960,00 zł, 32,31 pkt,
termin realizacji – do 6 m-cy, 40 pkt,
łącznie – 72,31 pkt

2. "D i D" Biuro Nieruchomości i Geodezji Dariusz Dymiński, ul. Jesienna 10/24, 09-407 Płock
łączna cena gross - 34 440,00 zł, 60 pkt,
termin realizacji – do 6 m-cy, 40 pkt,
łącznie – 100 pkt
2022-08-05 13:35 Agnieszka Szatkowska Zamawiający informuje, iż zadeklarowane w ofertach terminy realizacji to:
1. oferta nr 1 - do 6 miesięcy
2. oferta nr 2 - do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
2022-08-05 13:26 Agnieszka Szatkowska Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wpłynęły dwie oferty:
1. KA-RO Roman Bornus, ul. Myśliborska 98E/149, 03-185 Warszawa
łączna cena gross - 63 960,00 zł
2. "D i D" Biuro Nieruchomości i Geodezji Dariusz Dymiński, ul. Jesienna 10/24, 09-407 Płock
łączna cena gross - 34 440,00 zł

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla ulic: Mostowej (część 1), Mostowej (część 2), Parowej oraz nieruchomości przy ulicy Pieszej i ulicy Dobrzykowskiej w Płocku. proszę podać cenę brutto za całość zamówineia 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - zgodnie ze wzorem umowy, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 E-fakturowanie - Proszę potwierdzić zapoznanie się z informacją z załącznika

e-fakturowanie.odt

(0)
5 Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - Proszę potwierdzić

treśc art 7 ust 1.pd [...].pdf

(0)
6 termin realizacji 40% należy wskazać: - do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – 40 pkt, - 7 miesięcy od dnia podpisania umowy – 20 pkt, - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy – 0 pkt, (0)
Unlock the form

The number of page views: 234