Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IPP-I.7013.72.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarbiewo - projekt"

Joanna Wardyn
Urząd Miejski Koronowo Department: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Deadlines:
Published : 28-07-2022 14:20:00
Placing offers : 05-08-2022 10:00:00
Offers opening : 05-08-2022 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Wytyczne dla zadania:

 

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarbiewo

Lokalizacja inwestycji – działka nr 86/3 w miejscowości Skarbiewo, gm. Koronowo (Załącznik Nr 1).

Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków.

 

Opis inwestycji -  Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiewie. Inwestycja obejmuje: wymianę stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentów, wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych, renowacja ścian wewnętrznych oraz sufitów we wszystkich pomieszczeniach świetlicy, wykonanie oświetlenia zewnętrznego świetlicy, kompleksowa wymiana podług wraz z izolacją, wykonanie białego montażu wewnątrz budynku, zaprojektowanie wyposażenia kuchni, wymianę instalacji grzewczej, wykonanie opaski z kostki betonowej na zewnątrz budynku, remont schodów zewnętrznych, modernizacja zbiornika bezodpływowego, zagospodarowanie zieleni wokół budynku.

 

Dokumentacja winna zawierać rozwiązania mające na celu osiągnięcie efektywności energetycznej budynku w ramach gospodarki niskoemisyjnej w regionie.

 

Zakres opracowania:

 

1.      projekt budowlano- wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę lub przyjęciem zgłoszenia – 4 egz. + wersja elektroniczna

2.      przedmiar robót i kosztorys inwestorski – 2 egz. + wersja elektroniczna

3.      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna

4.      audyt energetyczny,

5.      opinia ornitologiczna,

6.      opinia chiropterologiczna,

7.      audyt oświetleniowy,

8.      wymagane uzgodnienia wynikające z przepisów,

9.      mapa syt.-wys. do celów projektowych

10.  wymagana zgoda odpowiedniego organu administracji budowlanej

 

Koncepcję projektu należy uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  konstrukcyjno- budowlanej uprawniające do wykonania przedmiotu umowy

 

Max termin realizacji inwestycji: 4 miesiące od podpisania umowy.

 

Zaprasza się oferentów na wizję lokalną - termin do ustalenia


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 52 382 64 53  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1.pdf pdf 176.55 2022-07-28 14:20:00 Proceeding
wytyczne.pdf pdf 249.53 2022-07-28 14:20:00 Proceeding
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych-1.pdf pdf 123.97 2022-07-28 14:20:00 Criterion
Załącznik nr 1- oferta cenowa .pdf pdf 198.61 2022-07-28 14:20:00 Criterion
Załącznik nr 1- oferta cenowa wersja edytowalna.doc doc 45 2022-07-28 14:20:00 Criterion
Umowa - Wzór.pdf pdf 171.92 2022-07-28 14:20:00 Criterion
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług .pdf pdf 125.07 2022-07-28 14:20:00 Criterion
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług wersja edytowalna.docx docx 17.67 2022-07-28 14:20:00 Criterion
Załącznik nr 4 - oświadczenie o niezaleganiu w ZUS, KRUS iUS .pdf pdf 90.4 2022-07-28 14:20:00 Criterion
Załącznik nr 4 - oświadczenie o niezaleganiu w ZUS, KRUS iUS wersja edytowalna.docx docx 17.96 2022-07-28 14:20:00 Criterion

Announcements

2022-08-10 13:03 Joanna Wardyn Zamawiający informuje, iż w postępowaniu nie został wyłoniony żaden wykonawca ze względu na brak środków finansowych.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarbiewo - projekt" - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 4 miesiące od podpisania umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli dotyczy proszę potwierdzić (0)
5 Zapoznanie się z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić Attachment required

Informacja dot. prze [...].pdf

(0)
6 Oświadczenie biała lista podatników VAT - Oświadczam, że jestem czynnym podatnikiem i figuruje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biała lista podatników VAT) Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam" lub jeśli nie jestem czynnym podatnikiem - płatnikiem podatku VAT wpisać "Nie jestem" (0)
7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz - oferta cenowa Attachment required

Załącznik nr 1- ofer [...].pdf

Załącznik nr 1- ofer [...].doc

(0)
8 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy do zapoznania się. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Umowa - Wzór.pdf

(0)
9 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Formularz - wykaz wykonanych usług Attachment required

Załącznik nr 3 - wyk [...].pdf

Załącznik nr 3 - wyk [...].docx

(0)
10 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Formularz - oświadczenie o niezaleganiu w ZUS, KRUS i US Attachment required

Załącznik nr 4 - ośw [...].pdf

Załącznik nr 4 - ośw [...].docx

(0)
11 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - Proszę o załączenie dokumentu - odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 228