Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-49/22 Dostawa pościeli medycznej - AE/ZP-27-49/22

Deadlines:
Published : 22-07-2022 10:38:00
Placing offers : 30-08-2022 09:00:00
Offers opening : 30-08-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl., za wyjątkiem próbek, o których mowa w pkt.12.10.2. SWZ, które składa się  w terminie do dnia 30.08.2022r. do godz. 900 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz.896 z poź.zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w budynku Dyrekcji (Budynek A) Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, pokój nr 13 (Sekretariat) w godz. od 800 do 1500

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy  

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu  

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ  

8. Załącznik Nr 5 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia  

9. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu  

10. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie własne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu  

11. Załącznik Nr 8 - Wzór i wymiary logo Szpitala  

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 166 2022-07-22 10:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 156.69 2022-07-22 10:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1284.34 2022-07-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 901.5 2022-07-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 84.82 2022-07-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 127.54 2022-07-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 132.5 2022-07-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 132.5 2022-07-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.xls xls 138.5 2022-07-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 150 2022-07-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 98.5 2022-07-22 10:38:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 105 2022-07-22 10:38:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznacyć.pdf pdf 90.96 2022-08-30 09:22:13 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 338.05 2022-08-30 13:32:20 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 104.27 2022-09-23 15:14:22 Public message

Announcements

2022-09-23 15:14 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-08-30 13:32 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-08-30 09:22 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1335