Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.272.9.2022 Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej 120802_2 Gołcza

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 21-07-2022 11:35:00
Placing offers : 29-07-2022 09:00:00
Offers opening : 29-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Or.272.9.2022.pdf pdf 104.32 2022-07-21 11:35:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia Nadzór nad Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT -Or.272.9.2022.docx docx 69.51 2022-07-21 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Or.272.9.2022.docx docx 27.04 2022-07-21 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Wzór istotnych postanowień umowy Or.272.9.2022.docx docx 28.72 2022-07-21 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnienia warunków udziału i braku przesłanek wykluczenia Or. 272.9.2022.docx docx 18.02 2022-07-21 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Warunki techniczne wykonania zamówienia Or.272.9.2022.docx docx 57.99 2022-07-21 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 Warunki techniczne wykonania zamówienia dla zadania „Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT 120802_2 Gołcza”Or.272.9.2022.docx docx 3786.3 2022-07-21 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4.2 Wzór Protokołu kontroli Or.272.9.2022.docx docx 18.21 2022-07-21 11:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamówienia Or272.9.2022.pdf pdf 35.13 2022-07-21 11:45:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert Or.272.9.2022.docx docx 17.31 2022-07-29 13:52:19 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Or.272.9.2022.docx docx 24.07 2022-08-02 13:43:22 Public message

Announcements

2022-08-02 13:43 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].docx

2022-07-29 13:52 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację z otwarcia ofert postępowania Or.272.9.2022

Informacja z otwarci [...].docx

2022-07-21 11:56 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 30 000,00 zł brutto.
2022-07-21 11:45 Magdalena Oczkowicz Zamawiający publikuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/00270065/01 z dnia 21.07.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 386