Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PNO/05/2022 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, podpiwniczonego, czterokondygnacyjnego przy ul. Klasztornej 8 w Ostrowie Wielkopolskim.

Deadlines:
Published : 15-07-2022 10:02:00
Placing offers : 08-08-2022 08:55:00
Offers opening : 08-08-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
MZGM_KLASZTORNA_PDF.zip zip 36284.99 2022-07-15 10:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.38 2022-07-15 10:02:00 Proceeding
ROZBIORKA.zip zip 190.28 2022-07-15 10:02:00 Proceeding
SWZ_PNO.05.2022.docx docx 79.22 2022-07-15 10:02:00 Proceeding
Zał nr 1_Formularz oferty.docx docx 31.25 2022-07-15 10:02:00 Proceeding
Zał nr 2_Zobowiązanie podmiotu udostępniającego.docx docx 21.99 2022-07-15 10:02:00 Proceeding
Zał nr 3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.docx docx 31.27 2022-07-15 10:02:00 Proceeding
Zał nr 4_Wykaz robót budowlanych.docx docx 24.13 2022-07-15 10:02:00 Proceeding
Zał nr 5_Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 22.99 2022-07-15 10:02:00 Proceeding
Zał nr 6 _Wzór umowy.docx docx 59.64 2022-07-15 10:02:00 Proceeding
Zał nr 7_Wykaz osób.docx docx 24.15 2022-07-15 10:02:00 Proceeding
Zał nr 8_Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.docx docx 22.78 2022-07-15 10:02:00 Proceeding
Zał nr 9_Protokół z wizji lokalnej.doc doc 29.5 2022-07-15 10:02:00 Proceeding
MZGM - KLASZTORNA PRZYŁĄCZA BUDYNEK 10.pdf pdf 285.24 2022-07-20 07:24:05 Proceeding
MZGM_KLASZTORNA_BLOK_1P_OPIS_PROJ_WYK_2022_04_15.pdf pdf 577.72 2022-07-20 07:24:05 Proceeding
OT MZGM - KLASZTORNA PR WYKONAWCZY 1P BLOK NR 10.pdf pdf 272.29 2022-07-20 07:24:05 Proceeding
Zał nr 6 _Wzór umowy_2.docx docx 59.68 2022-08-01 12:14:50 Proceeding
rysunki_01.08.2022.zip zip 3428.1 2022-08-01 15:18:24 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 46.86 2022-08-01 15:18:57 Proceeding
Powiadomienie o zmianach w SWZ.docx docx 22.6 2022-08-01 15:18:57 Proceeding
odp. na pytania_2.doc doc 26 2022-08-01 15:21:35 Public message
Powiadomienie o zmianach w SWZ.docx docx 22.6 2022-08-01 15:24:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 46.86 2022-08-01 15:24:10 Public message
odp. na pytania_3.doc doc 25.5 2022-08-03 10:57:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 39.74 2022-08-08 14:49:55 Public message
unieważnienie przetargu.docx docx 20.92 2022-08-16 14:55:08 Public message

Announcements

2022-08-16 14:55 Magdalena Decker Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie przeta [...].docx

2022-08-08 14:49 Magdalena Decker Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-08 08:55 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 000 000,00 PLN
2022-08-03 10:57 Magdalena Decker Odpowiedzi na pytania z dnia 02.08.2022r.

odp. na pytania_3.do [...].doc

2022-08-01 15:24 Magdalena Decker Powiadomienie o zmianie treści SWZ i terminie składania ofert.

Powiadomienie o zmia [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-01 15:21 Magdalena Decker Odpowiedzi na pytania z d. 01.08.2022

odp. na pytania_2.do [...].doc

2022-08-01 10:43 Magdalena Decker ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ z dnia 29.07.2022r.

1. Mając na względzie art. 433 pkt 1 ustawy Pzp wnosimy o zmianę zapisów w treści umowy
zawartych w § 17 Kary umowne ust. 1 pkt a), b), g), m) poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie” wyrazem „za zwłokę”.

Odp.: Zamawiający uwzględnia uwagi Wykonawcy i dokonuje zmiany we wzorze umowy poprzez Zał. nr 6_Wzór umowy_2

2. Zamawiający w § 16 umowy wskazuje wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5% wynagrodzenia brutto. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poziomie 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Proponowany poziom zabezpieczenia zgodny jest z ustawą prawo zamówień publicznych. Koszt złożenia tak znacznego zabezpieczenia stanowi składnik cenotwórczy i bezpośrednio wpływa na podniesienie wartości ofert wykonawców. Zmiana wysokości zabezpieczenia obniży wysokość składanych ofert zachowując adekwatną kwotę zabezpieczenia w stosunku do swojej funkcji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 3%.

3. Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z opisem do projektu przyłączy wodomierze lokalowe będzie dostarczał Inwestor, czy też zgodnie z przedmiarem należy je wycenić?

Odp.: Wodomierze lokalowe dostarcza Wykonawca i podlegają wycenie przez Wykonawcę.

4. Jeśli wykonawca ma wycenić wodomierze mieszkaniowe, to prosimy o podanie jakiego typu mają to być wodomierze, gdyż w projekcie są AQUARIUS V3 dn 15 a w przedmiarze Diehl Altair V4 dn15 ze zdalnym odczytem. Prosimy o jednoznaczne określenie.

Odp.: Wodomierze typu Diehl Altair V4 dn15 ze zdalnym odczytem lub równoważne.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 759