Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.2411.127.2022.JG AZP.2411.127.2022.JG ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW DO SEKWENCJONOWANIA NGS DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH. AZP.2411.127.2022.JG

Deadlines:
Published : 11-07-2022 09:58:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS131-372777-pl.pdf pdf 127.69 2022-07-11 09:58:00 Proceeding
02_SWZ.docx docx 125.2 2022-07-11 09:58:00 Proceeding
03_Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.docx docx 50.27 2022-07-11 09:58:00 Proceeding
04_ Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 15.08 2022-07-11 09:58:00 Proceeding
05_Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.docx docx 59.33 2022-07-11 09:58:00 Proceeding
06_Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawców wspónie ubiegających się.docx docx 24.38 2022-07-11 09:58:00 Proceeding
07_Załącznik nr 5 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 21.99 2022-07-11 09:58:00 Proceeding
08_Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 21.7 2022-07-11 09:58:00 Proceeding
09_Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 19.63 2022-07-11 09:58:00 Proceeding
10_Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz dostaw.docx docx 22.94 2022-07-11 09:58:00 Proceeding
11_Załącznik nr 9 do SWZ - projekt umowy.docx docx 32.29 2022-07-11 09:58:00 Proceeding
12_ Załącznik nr 10 do SWZ - oświadczenie dot. przesłąnek wykluczenia na podstawie art 5k.docx docx 24.1 2022-07-11 09:58:00 Proceeding
13_ Pytania i odpowiedzi.docx docx 44.55 2022-07-26 09:44:37 Public message
14_Pytania i odpowiedzi 2.docx docx 36.78 2022-08-04 11:20:11 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.docx docx 33.98 2022-08-08 09:04:01 Public message
15_ Zbiorcze zestawienie ofert.docx docx 23.55 2022-08-08 10:26:58 Public message
16_ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY .doc doc 64 2022-08-12 08:49:37 Public message
07_Zbiorcze zestawienie ofert - punktacja.docx docx 22.1 2022-08-12 08:49:37 Public message

Announcements

2022-08-12 08:49 Joanna Gajos Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert / Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

16_ZAWIADOMIENIE O [...].doc

07_Zbiorcze zestawi [...].docx

2022-08-08 10:26 Joanna Gajos Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie

15_ Zbiorcze zestawi [...].docx

2022-08-08 09:04 Joanna Gajos Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2022-08-04 11:20 Joanna Gajos Pytania i odpowiedzi

14_Pytania i odpowie [...].docx

2022-07-26 09:44 Joanna Gajos Pytania i odpowiedzi

13_ Pytania i odpowi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 488