Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.2411.128.2022.AM AZP.2411.128.2022.AMZAKUP I DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA POTRZEB CIEPŁOWNI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH AZP.2411.128.2022.AM

Deadlines:
Published : 11-07-2022 09:21:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_ ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.67 2022-07-11 09:21:00 Proceeding
02_SWZ Miał węglowy.docx docx 108.66 2022-07-11 09:21:00 Proceeding
03_Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.docx docx 51.95 2022-07-11 09:21:00 Proceeding
04_Załacznik nr 2 - formularz cenowy.xlsx xlsx 15.93 2022-07-11 09:21:00 Proceeding
05_Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.docx docx 61.44 2022-07-11 09:21:00 Proceeding
06_Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawców wspónie ubiegających się.docx docx 24.74 2022-07-11 09:21:00 Proceeding
07_Załącznik nr 5 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 22.31 2022-07-11 09:21:00 Proceeding
08_Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 21.94 2022-07-11 09:21:00 Proceeding
09_Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 19.99 2022-07-11 09:21:00 Proceeding
10_Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz dostaw.docx docx 23.13 2022-07-11 09:21:00 Proceeding
11_Załącznik nr 9_Harmonogram dostaw 2022-23.docx docx 19.88 2022-07-11 09:21:00 Proceeding
12._Załącznik nr 10 do SWZ - wzór umowy.docx docx 53.09 2022-07-11 09:21:00 Proceeding
13_ pytania-odpowiedzi.docx docx 31.62 2022-07-12 13:18:22 Public message
14_informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.docx docx 29.19 2022-08-08 09:01:42 Public message
15_Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie.docx docx 12.64 2022-08-08 14:25:49 Public message
16_Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.docx docx 13.69 2022-08-17 08:48:04 Public message
17_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 30.76 2022-08-17 08:48:04 Public message

Announcements

2022-08-17 08:48 Anna Mokosiej 16_ Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
17_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16_Streszczenie ocen [...].docx

17_Zawiadomienie o w [...].docx

2022-08-08 14:25 Anna Mokosiej 15_ Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie

15_Zbiorcze zestawie [...].docx

2022-08-08 09:01 Anna Mokosiej 14_Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

14_informacja o kwoc [...].docx

2022-07-12 13:18 Anna Mokosiej 13_Pytania - odpowiedzi

13_ pytania-odpowied [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 506