Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.272.7.2022 Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej 120802_2 Gołcza

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 07-07-2022 12:11:00
Placing offers : 18-07-2022 09:00:00
Offers opening : 18-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia Or.272.7.2022.docx docx 54.85 2022-07-07 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty Or.272.7.2022.docx docx 24.67 2022-07-07 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Wzór umowy Or.272.7.2022.docx docx 40.87 2022-07-07 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnienia warunków udziału i braku przesłanek wykluczeniaOr. 272.3.2021.docx docx 17.68 2022-07-07 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 pzp Or.272.9.2021.docx docx 19 2022-07-07 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Informacja o zrealizowanym zadaniu Or.272.11.2021.docx docx 22.16 2022-07-07 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Warunki Techniczne BDOT GESUT Gołcza v0.8.docx docx 3786.58 2022-07-07 12:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1 Wyniki analizy Materiałów.docx docx 18.39 2022-07-07 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie o wymaganych kwalifikacjach kadry Or. 272.11.2021.docx docx 17.62 2022-07-07 12:11:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Or.272.11.2021.docx docx 14.78 2022-07-07 12:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu Or.272.7.2022.pdf pdf 116.14 2022-07-07 12:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert Or.272.7.2022.docx docx 20.75 2022-07-18 13:38:18 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Or.272.7.2022.docx docx 21.25 2022-07-27 13:07:53 Public message

Announcements

2022-07-27 13:07 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].docx

2022-07-18 13:38 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację z otwarcia ofert w postępowaniu 272.7.2022

Informacja z otwarci [...].docx

2022-07-15 14:02 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia wynosi 283295,00 zł brutto
2022-07-15 12:23 Magdalena Oczkowicz Pytanie:
Miechów baza BDOT i GESUT - warunek udziału 1 praca odpowiadająca rodzajem przedmiotu zamówienia za 200 000. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca wykaże się pracą dotyczącą realizacja zadania "Utworzenie inicjalnej bazy GESUT" o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł oraz zadaniem "Utworzenie bazy BDOT500" za kwotę mniejszą niż 200 000zł (albo za kwotę np. 120 000 zł)?

Odpowiedź:
TAK,
Zamawiający realizuje łącznie BDOT500 i GESUT i dlatego łączna za te dwie prace była na poziomie 200 000.
Jeśli ktoś realizował takie wartości jak podane w pytaniu to możemy zaliczyć.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 586