Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 20/P/SNH/2022 Naprawa okrętowego terminala satelitarnego VSAT Ocean TRX z okrętu ORP „KORMORAN”

Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej
Komenda Portu Wojennego Gdynia
Deadlines:
Published : 06-07-2022 12:13:00
Placing offers : 11-07-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp)

 

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny - zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, które zostało załączone do niniejszego ogłoszenia.


W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

 

 1. UWAGA !

  Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

  1. Zapoznał się z treścią zaproszenia (wraz z istotnymi postanowieniami umowy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;
  2. Oferowany przedmiot zamówienia jest w całości zgodny z treścią zaproszenia;
  3. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
  4. Zobowiązuje się - w przypadku wyboru oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.
  5. Posiada uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
  6. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
  7. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
  8. Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  Uwaga!  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.

  1. nie podlega wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 7  ust. 1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

 

W przypadku pytań  związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 • tel. 22 101 02 02
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zaproszenie 20 P SNH 2022.zip zip 226.72 2022-07-06 12:13:00 Proceeding
zapytania, wyjaśnienia, zmiana do zaproszenia nr 1.docx docx 19.69 2022-07-07 09:57:19 Public message
zapytania, wyjaśnienia, zmiana do zaproszenia nr 2.docx docx 19.17 2022-07-08 14:36:12 Public message
informacja o wyborze 20 P SNH 2022.docx docx 17.4 2022-07-11 13:59:25 Public message

Announcements

2022-07-11 13:59 Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zgodnie z załącznikiem

informacja o wyborze [...].docx

2022-07-08 14:36 Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej Zapytania, wyjaśnienia, zmiana do zaproszenia nr 2 - zgodnie z załącznikiem

zapytania, wyjaśnien [...].docx

2022-07-07 09:57 Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej Zapytania, wyjaśnienia, zmiana do zaproszenia nr 1

zapytania, wyjaśnien [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa okrętowego terminala satelitarnego VSAT Ocean TRX z okrętu ORP „KORMORAN” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 1 do zaproszenia 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 365